کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍اپ‍ور ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ل‍ب‍اس‌ و پ‍وش‍اک‌ ای‍ران‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍اپ‍ور ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مقاله فارسی
 
 
پوشاک در دوره ی مادها و هخامنشیان : مقاله
شاپور شهبازی ، علیرضا ؛  اهواز دانشگاه جندی شاپور   ، ۱۳۹۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک