کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍اه‍ی‌ ، ج‍ل‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍راف‍ی‍ک‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
راه‍ه‍ا -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ش‍ه‍ری‌
 
پدیدآور:
ج‍ل‍ی‍ل‌ ش‍اه‍ی‌
آن‍دروود، راب‍ی‍ن‌ ت‍ی‌
ش‍اه‍ی‌، ج‍ل‍ی‍ل‌، ۱۳۱۷-
ش‍اه‍ی‌ ، ج‍ل‍ی‍ل‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‍ه‍ا و ده‍ی‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترافیک
شاهی ، جلیل ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۶‬,‭‌ت۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حمل و نقل نوین در شهرها
شاهی ، جلیل ، ۱۳۱۷- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۳۲۴۰۴،آدرس ناشر :خیابان کارگر شمالی بالاتر از بلوار کشاورز پلاک 422 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۲۰۵‬,‭‌ش۲‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طرح هندسی راه
آندروود، رابین تی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TE‬,‭۲۱۰‬,‭آ۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی ترافیک
جلیل شاهی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۳۳۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک