کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍اه‍ک‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۹-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
طرح‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌
آم‍وزش‌ از راه‌ دور -- ای‍ران‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
ب‍رگ‍ش‍ت‌ (ری‍اض‍ی‍ات‌)
اح‍ت‍م‍الات‌
ف‍راگ‍رده‍ای‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌
اح‍ت‍م‍الات‌ --م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
ش‍اه‍ک‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۱۹-
چ‍ی‍ن‍لار، اره‍ان‌،۱۹۴۱-
دری‍پ‍ر، ن‍ورم‍ن‌ ری‍چ‍ارد۱۹۳۱-
ش‍اه‍ک‍ار، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۹-
<م‍ون‍ت‍گ‍وم‍ری‌= م‍ون‍ت‍گ‍م‍ری‌>، داگ‍لاس‌
 
ناشر:
ارس‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ دل‍ی‍ل‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل رگرسیونی کاربردی
دریپر، نورمن ریچارد۱۹۳۱- ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸/۲‬,‭د۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طرح < آزمایشها= آزمایش ها ( >۲-۱( ) رشته آمار)
شاهکار، غلامحسین ، ۱۳۱۹- ؛  [تهران ] دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۵۸۰۸‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
قهرمانی ، سعید ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ق۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح و تحلیل < آزمایشها= آزمایش ها>
<مونتگومری = مونتگمری >، داگلاس ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭‌م۹ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فرایندهای تصادفی
چینلار، ارهان ،۱۹۴۱- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۴‬,‭‌چ۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مبانی احتمال
قهرمانی ، سعید ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ق۹‌م۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل مسائل مبانی احتمال
قهرمانی ، سعید ؛  مشهد ارسلان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭‌ق۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روشهای < چندمتغیره = چند متغیره >گسسته ( رشته آمار)
شاهکار، غلامحسین ،۱۳۱۹- ؛  تهران دانشگاه پیام نور با همکاری انتشارات دلیل   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌چ۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک