کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ --آس‍ی‍ب‍ه‍ا
روان‌ درم‍ان‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ روان‍ی‌
م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ روان‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
 
پدیدآور:
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د،۱۳۰۸-
ش‍ام‍ل‍و، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۰۸-
ه‍رس‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ رش‍د
رش‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تهیه شرح حال و مصاحبه در روان شناسی بالینی و روان پزشکی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‌ش۲ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ش۲‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ش۲ر۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مکتب ها و نظریه ها در روانشناسی شخصیت
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران انتشارات رشد   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‍ه۴‌م۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی بالینی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ش۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روان درمانی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ش۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی
شاملو، سعید،۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ش۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
شاملو، سعید، ۱۳۰۸- ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ش۲‌ب۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مصاحبه تشخیصی
هرسن ، مایکل ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰/۷‬,‭‍ه۴‌م۶۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک