کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍ن‍م‍ا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا و ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
رس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ گ‍روه‍ی‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ژاپ‍ن‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ب‍اب‍ک‌، ۱۳۲۷-
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
ح‍ی‍دری‌، غ‍لام‌
ن‍زاک‍ت‍ی‌، ف‍رزان‍ه‌، ۱۳۶۰-
رف‍ی‍ع‍ا، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر، ۱۳۱۷-
آوی‍ن‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۲۶- ۱۳۷۲
ب‍ه‍روزی‌، ع‍ل‍ی‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
س‍ات‍و، ت‍ادائ‍و،۱۹۰۸-
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ن‍ش‍ر چ‍ک‍ام‍ه‌
ب‍رگ‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
ع‍ک‍س‌ م‍ع‍اص‍ر
ف‍ی‍ل‍م‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بازخوانی سینمای کلاسیک هالیوود( متونی از کایه دو سینما)
بهروزی ، علی ، گردآورنده و مترجم ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ب۹۳‌ب۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آینه جادو
آوینی ، مرتضی ، ۱۳۲۶- ۱۳۷۲ ؛  تهران برگ   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭آ۸آ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تصاویر دنیای خیالی :مقاله هایی درباره سینما
احمدی ، بابک ، ۱۳۲۷- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭‌ف‍لا۳‌ت۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات و سینما
امینی ، احمد، گردآورنده ؛  تهران فیلم   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۳‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ماهیت سینما
رفیعا، بزرگمهر، ۱۳۱۷- ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭ر۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سینمای ایران :برداشت ناتمام
حیدری ، غلام ؛  تهران نشر چکامه   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌ح۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سینمای ژاپن
ساتو، تادائو،۱۹۰۸- ؛  [تهران ] عکس معاصر   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭ژ۲‌س۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های زیباشناسی فیلم :مجموعه مقالات
تهران بنیاد سینمایی فارابی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭ز۹‌ن۶‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
رسانه ها :مجموعه مقالات روند همگرایی و تحولات فناورانه
نزاکتی ، فرزانه ، ۱۳۶۰- ؛  تهران پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۴‬,‭‌ن۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک