کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍ه‍ی‍ه‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍ه‍ی‍ه‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
آی‍زن‍ش‍ت‍ای‍ن‌، س‍رگ‍ی‌ م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۸۹۸- ۱۹۴۸hcivollahkiM igreS ,nietsnesiE
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍ه‍ی‍ه‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا --ت‍ه‍ی‍ه‌ و ک‍ارگ‍ردان‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍پ‍ه‌، ب‍رن‍ارد
اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون‌، رال‍ف‌، ۱۹۱۰ - م‌
اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون‌، رال‍ف‌،۱۹۱۰ -م‌.
ن‍ی‍ژن‍ی‌، ولادی‍م‍ی‍ر
م‍م‍ت‌، دی‍وی‍د
س‍ی‍ن‍گ‍ل‍ت‍ون‌، رال‍ف‌ اس‍ت‍ی‍وارت‌، ۱۹۴۰-
آری‍خ‍ن‌، دان‍ی‍ل‌
اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون‌، رال‍ف‌
 
ناشر:
روزب‍ه‍ان‌
ش‍ب‍اوی‍ز
زم‍ان‍ه‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
وزارت‌ ارش‍اد، م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌،م‍رک‍ز گ‍س‍ت‍رش‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ م‍س‍ت‍ن‍د و ت‍ج‍رب‍ی‌
ع‍ک‍س‌ م‍ع‍اص‍ر
ان‍ج‍م‍ن‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍وان‍ان‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک سینما
هپه ، برنارد ؛  [تهران ] انجمن سینمای جوانان ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۲‬,‭‍ه۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تولید فیلم
سینگلتون ، رالف استیوارت ، ۱۹۴۰- ؛  [تهران ] زمانه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ت۹‌س۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درس های کارگردانی ایزنشتین
نیژنی ، ولادیمیر ؛  تهران عکس معاصر   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۸‬,‭آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سینما از دیدگاه هنر
استیونسون ، رالف ؛  [تهران ] شباویز   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
درباره کارگردانی فیلم :روند نگارش فیلنامه و ساختن دو فیلم به وسیله استاد و دانشجویان رشته سینما، در دانشگاه کلمبیا، نیویورک
ممت ، دیوید ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چگونه کارگردانی کنیم ( دستور زبان فیلم )
آریخن ، دانیل ؛  [تهران ] وزارت ارشاد، معاونت سینمایی ،مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭آ۴‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
هنر سینما
استیونسون ، رالف ،۱۹۱۰ -م . ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ف‍لا۵‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
هنر سینما
استیونسون ، رالف ، ۱۹۱۰ - م ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹/۱۹۹۵/‌ت۹،‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک