کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍ن‍م‍ا و ادب‍ی‍ات‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا - ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر و م‍ف‍ی‍د س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍ه‍ان‌
ک‍ارگ‍ردان‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ن‍م‍ای‍ش‌ -- ت‍اری‍خ‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
س‍ی‍ن‍م‍ا-ای‍ران‌-ت‍اری‍خ‌
ن‍ازی‍س‍م‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ت‍اری‍خ‌( ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ )س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ی‍ل‍م‍ب‍رداری‌
س‍ی‍اس‍ت‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍س‍ب‍ی‌ی‍ر، آل‍ن‌
رود، اری‍ک‌، ۱۹۳۴-
ه‍پ‍ه‌، ب‍رن‍ارد
ح‍س‍ی‍ن‌ ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌
رح‍ی‍م‍ی‍ان‌، ع‍اطف‍ه‌
راس‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار، ک‍اظم‌
اس‍ح‍اق‌پ‍ور، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۱۸-
اب‍روی‍ن‌، راب‍رت‌،۱۹۴۰-
م‍ه‍راب‍ی‌، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۳۳-
گ‍ش‍ای‍ش‌، ف‍ره‍اد، ۱۳۴۳-
ن‍ای‍ت‌، آرت‍ور
رح‍ی‍م‍ی‌، ب‍ه‍زاد
ول‍چ‌، دی‍وی‍د
ام‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د، گ‍ردآورن‍ده‌
اش‍ت‍ری‌، ب‍ی‍ژن‌، ۱۳۴۳-
گ‍رگ‍ور، اول‍ری‍ش‌
ت‍ه‍ام‍ی‌ ن‍ژاد،م‍ح‍م‍د
گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ش‍اه‍رخ‌
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌ ف‍اراب‍ی‌
روزن‍ه‌
ع‍ف‍اف‌
ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ف‍رزان‌ روز
ک‍وی‍ر
ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌، ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
ف‍ی‍ل‍م‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا
ان‍ج‍م‍ن‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍وان‍ان‌ ای‍ران‌
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
م‍اه‍ور
پ‍اپ‍ی‍روس‌
پ‍ارت‌
زری‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تکنیک سینما
هپه ، برنارد ؛  [تهران ] انجمن سینمای جوانان ایران   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۲‬,‭‍ه۲‌ت۸‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینمای هنری
گرگور، اولریش ؛  تهران ماهور   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱‌گ۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فانوس خیال :سرگذشت سینمای ایران از آغاز تا پیروزی انقلاب اسلامی به روایت بی .بی .سی
گلستان ، شاهرخ ؛  تهران کویر   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌گ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درک فیلم
کیسبی یر، آلن ؛  [تهران ] فیلم   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭‌ک۹د۴‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای نظریه و نقادی فیلم برای تماشاگران
ابروین ، رابرت ،۱۹۴۰- ؛  تهران بنیاد سینمایی فارابی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵‬,‭‌ف‍لا۲ر۲‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینمای ایران :از آغاز تا سال ۱۳۵۷
مهرابی ، مسعود، ۱۳۳۳- ؛  [تهران ] فیلم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینما
نایت ، آرتور ؛  تهران کتابهای جیبی ، فرانکلین   ، ۱۳۴۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭‌ن۲‌ت۲‬,‭۱۳۴۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینما از آغاز تا۱۹۷۰
رود، اریک ، ۱۹۳۴- ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱ر۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینما
رود، اریک ، ۱۹۳۴- ؛  [تهران ] پاپیروس   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱ر۴‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تبلیغات و سینمای آلمان نازی ( ۱۹۴۵-۱۹۳۳)
ولچ ، دیوید ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌ن۲و۸‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات و سینما
امینی ، احمد، گردآورنده ؛  تهران فیلم   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۳‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سینمای انگلستان از آغاز تا۱۹۹۲
اشتری ، بیژن ، ۱۳۴۳- ؛  [تهران ] زرین   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭‌ف‍لا۸۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فیلمنامه تاریخ سینمای ایران
تهامی نژاد،محمد ؛  [تهران ] سینما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭‌ت۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر تاریخ سیاست در سینما
راست گفتار، کاظم ؛  [تهران ] پارت   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۵/۹‬,‭‌س۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سینما :گزارشی برای درک ؛ جستاری برای تفکر
اسحاق پور، یوسف ، ۱۳۱۸- ؛  تهران نشر و پژوهش فرزان روز   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سینما :روزهای آغازین
تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳/۵‬,‭آ۱‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خلاقیت نمایشی تئاتر - سینما
گشایش ، فرهاد، ۱۳۴۳- ؛  [تهران ] عفاف   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۰۹‬,‭‌ف۲‌گ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
نقش سینمای ایدیولوژیک دهه شصت در تثبیت قدرت جمهوری اسلامی ؛ مطالعه موردی سینمای محسن مخملباف
رحیمیان ، عاطفه ؛  تهران ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۲۳،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
تکوین تاریخی سینما در ایران ؛ تحلیلی تبارشناسانه از پیدایش و ترویج صنعت سینما به مثابه پدیده ای اجتماعی در ایران
رحیمی ، بهزاد ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۱۰۸،AT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ سینمای جهان 5981 -7002
حسین یعقوبی ؛  روزنه   ،
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۳‬,‭آ۱ ‌ی۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2