کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ی‍م‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ - م‍ی‍ن‍ی‍ات‍ور
م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
پ‍ی‌.اچ‌.پ‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍ق‍اش‍ی‌ ه‍ای‌ پ‍روی‍ز ک‍لان‍ت‍ری‌
ن‍ق‍اش‍ی‌ - ای‍ران‌ - ت‍اری‍خ‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍اری‍خ‌ ه‍ن‍ر-دوران‌ ک‍ه‍ن‌-م‍ی‍ان‍ه‌-ج‍دی‍د-م‍ع‍اص‍ر-
ن‍ق‍اش‍ی‌ و طراح‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا --ای‍م‍ن‍ی‌ اطلاع‍ات‌
اف‍ش‍ان‌پ‍ور -، م‍ه‍ی‍ن‌ -، ۱۳۲۰-
ن‍رم‌ اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌
دل‍ف‍ی‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ن‍رم‌اف‍زار ان‍س‍ی‍س‌
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ درک‍س‍ب‌ وک‍ار - ک‍ره‌ ج‍ن‍وب‍ی‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
طراح‍ی‌ه‍ای‌ ف‍ران‍س‍وی‌
 
پدیدآور:
ه‍ال‍زن‍ر،< اس‍ت‍ی‍ون‌= اس‍ت‍ی‍ف‍ن‌>
پ‍اک‍ب‍از، روی‍ی‍ن‌،۱۳۱۸-
خ‍ی‍ران‍دی‍ش‌، اس‍دال‍ل‍ه‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‍ان‌، م‍ه‍دی‌
ف‍لان‍دن‌، اوژن‌ ن‍اپ‍ل‍ئ‍ون‌، ۱۸۰۹- ۱۸۷۶ م‌
ص‍دی‍ق‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا،۱۳۵۴-
ش‍ری‍ف‌زاده‌، س‍ی‍دع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د، ۱۳۳۹-
ک‍ان‍ت‍و، م‍ارک‍و
پ‍روی‍ز ک‍لان‍ت‍ری‌
س‍ی‍د م‍ح‍م‍ود اف‍ت‍خ‍اری‌
روئ‍ی‍ن‌ پ‍اک‍ب‍از
ک‍ی‍م‌، وو -چ‍ون‍گ‌
پ‍روان‍ه‌ اع‍ت‍م‍ادی‌
ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا
م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د،ری‍چ‍ارد،۱۹۴۵-
ن‍گ‍وس‌، ک‍ری‍س‌ ،م‌.
 
ناشر:
ن‍گ‍ی‍ن‌ دان‍ش‌، ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
زری‍ن‌ و س‍ی‍م‍ی‍ن‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌
زری‍ن‌ س‍ی‍م‍ی‍ن‌
س‍ی‍م‍ی‍ن‌ دخ‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت صنعتی
خیراندیش ، اسدالله ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌خ۹۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی ایران :از دیرباز تا امروز
پاکباز، رویین ،۱۳۱۸- ؛  تهران زرین و سیمین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭‌پ۲‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حمله هکرها(محافظت کامپیوتر از هکرها)
منسفیلد،ریچارد،۱۹۴۵- ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌م۸‍ه۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سنگفرش هر خیابان از طلاست
کیم ، وو -چونگ ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۶‬,‭‌ک۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات و تستهای چهارگزینه ای تئوریهای سازمان و مدیریت و رفتار سازمانی
جمشیدیان ، مهدی ؛  تهران سیمین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ج۸‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = 7 IHPLED دلفی ۷>
کانتو، مارکو ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭د۸ر۲۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ارتعاشات و دینامیک ماشین به کمک نرم افزار< = sysnA انسیس >
جمشیدی ، نیما ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۴۵/۵‬,‭‌ج۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه نویسی = برنامه نویسی >به زبان جاوا
صدیقی ، احمدرضا ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = avajجاوا>
شیلد، هربرت ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای جامع < = PHPپی اچ پی >
هالزنر،< استیون = استیفن > ؛  تهران نگین دانش ، کانون نشر علوم ، سیمین دخت   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌پ۹‍ه۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزش لینوکس ( با استفاده از خط فرمان )
نگوس ، کریس ،م . ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ل۹‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آموزش طراحی اجزا و مقاومت مصالح به کمک نرم افزار< = sysnAانسیس >
جمشیدی ، نیما،۱۳۵۴- ؛  تهران سیمین دخت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ج۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
یکی بود یکی نبود
پروانه اعتمادی ؛  زرین سیمین   ،
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲۸۹‬,‭‌ف‍لا۶آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
نقاشی ایران از دیرباز تا امروز
روئین پاکباز ؛  تهران زرین سیمین   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۰‬,‭۷‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگارگری ایران دوره معاصر۱۳۰۰-۱۳۵۰
سید محمود افتخاری ؛  تهران زرین و سیمین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ف‍لا۹‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
پرویز کلانتری
پرویز کلانتری ؛  تهران زرین و سیمین   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۹۸۹‬,‭‌ک۷۷آ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ایران قاجار :از دیدگاه دو هنرمند فرانسوی اوژن فلاندن و پاسکال کست ۴۱-۱۸۳۹ میلادی /۵۷-۱۲۵۵ هجری قمری
فلاندن ، اوژن ناپلئون ، ۱۸۰۹- ۱۸۷۶ م ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۰۲۵۳۸ ،آدرس ناشر :یوسف آباد - انتهای خیابان شهید مهرام - خیابان مهماندوست - پلاک 21 زرین و سیمین   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۱۰‬,‭‌ف۸۶‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بانوی خیال :گزیده ای از آثار نگارگری استاد مهین افشانپور
شریف زاده ، سیدعبدالمجید، ۱۳۳۹- ؛  تهران bتلفن ناشر : ۸۸۰۰۲۵۳۸ ،آدرس ناشر :یوسف آباد - انتهای خیابان شهید مهرام - خیابان مهماندوست - پلاک 21 زرین و سیمین   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۱۳۳۷‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک