کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آزم‍ون‍ه‍ای‌ اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ --ای‍ران‌
ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌(++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ری‍اض‍ی‍ات‌--واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا--ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ات‍ص‍ال‍ه‍ا --طراح‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ج‍اوا( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ت‍ورب‍و پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌
ات‍ب‍ز(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‍ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ش‍ی‌ گ‍را
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌--ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
ب‍ت‍ون‌ - آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا(ع‍ال‍ی‌)
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
اب‍راه‍ی‍م‌زاده‌ ق‍ل‍زم‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ۱۳۳۸-
<ه‍وروی‍ت‍ز= ه‍وروی‍ت‍س‌>، ال‍ی‍س‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، اش‍رف‌
ل‍طف‍ی‌، ام‍ی‍ر،۱۳۴۴-
ری‍چ‍ی‌، دن‍ی‍س‌ م‌.
<ل‍ی‌ ف‍ور= ل‍ی‍ف‍ور>، راب‍رت‌
م‍ی‍رزائ‍ی‌،م‍ح‍م‍ود،۱۳۳۰-
ع‍ق‍ی‍ل‍ی‌،ج‍م‍ال‌ ال‍دی‍ن‌
ص‍ائ‍ب‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌،۱۰۱۶ ؟-۱۰۸۶؟ق‌
ک‍اف‍م‍ن‌، ال‍ی‍وت‌
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌،اش‍رف‌
ب‍ه‍رام‌پ‍ور، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۱۳۵۷-
پ‍ورم‍ع‍ی‍ن‌، خ‍دی‍ج‍ه‌
ج‍ان‍س‍ون‌ب‍ا، ری‍چ‍ارد،۱۹۴۱-
م‍ی‍ن‍اس‍ی‌، م‍ارک‌
ف‍ن‍ائ‍ی‌، ن‍ادر،۱۳۵۶-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ریاضی و کامپیوتر قلزم ( حاوی بیش از ۶۲۰۰۰ واژه ،اصطلاح تخصصی و غیر تخصصی و ترکیب های متداول ریاضی و کامپیوتر)
ابراهیم زاده قلزم ، حسین ۱۳۳۸- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان صائب تبریزی :مطابق نسخه دو جلدی ۱۰۷۲ ه .ق .به خط صائب " از مجموعه شخصی "میرزا صائب تبریزی /شبلی نعمانی . یادی از صائب /پرویز ناتل خانلری
صائب ، محمدعلی ،۱۰۱۶ ؟-۱۰۸۶؟ق ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۳۷۳‬,‭‌ص۲د۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات اجرایی ساختمان
میرزائی ،محمود،۱۳۳۰- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌م۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اشکالات بتن علل و علاج
عقیلی ،جمال الدین ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭و۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
نقش اتصالات در مقاوم سازی ساختمانها در برابر زلزله
تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۷۲‬,‭‌ن۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت پروژه های عمرانی
لطفی ، امیر،۱۳۴۴- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹‬,‭‌م۴‌ل۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه ها << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
حبیب الله ،اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان < داده ها= داده ها >در++< =C سی پلاس پلاس >
<هورویتز= هورویتس >، الیس ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<۱۰۰۰= هزار >پرسش < چهارگزینه ای = چهار گزینه ای >تحلیل < سازه ها= سازه ها >به همراه پاسخ تشریحی
فنائی ، نادر،۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭‌ف۸۴‍ه۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
برنامه تحلیل و طراحی سه بعدی سیستم های ساختمانی < =50.5 noisreV SBATEایتبز ورژن ۵/۰۵>
حبیب الله ، اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 59 swodniW ویندوز۹۵ ] پیشرفته
میناسی ، مارک ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭و۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<ساختمان های = ساختمان های >گسسته ( ریاضیات گسسته )
جانسون با، ریچارد،۱۹۴۱- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭‌ج۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع =[CLP پی .ال .سی ]
بهرام پور، عبدالله ،۱۳۵۷- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ب۹‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز جامع پیشرفته =[CLP پی .ال .سی ]
بهرام پور، عبدالله ،۱۳۵۷- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ب۹‌خ۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
تجارت الکترونیک
تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۳۲‬,‭‌ت۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل توربوپاسکال 0.7
کافمن ، الیوت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۲‌ک۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی با جاوا
کافمن ، الیوت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۲‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی < = C سی >، با تجدیدنظر و اصلاحات
ریچی ، دنیس م . ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ک۴ز۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی < شی گرا= شی گرا >باC++
<لی فور= لیفور>، رابرت ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ل۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
منابع کلیدی آزمون استخدامی با پاسخ کلیدی و تشریحی ، قابل استفاده برای داوطلبان شرکت در آزمونهای استخدامی در کلیه مقاطع تحصیلی
پورمعین ، خدیجه ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭آ۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7