کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ق‍اش‍ی‌ --دای‍ره‌ ال‍م‍ع‍ارف‍ه‍ا
س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ --طرح‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
ن‍وی‍ف‍رت‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ای‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ازه‌ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
ای‍ران‌ --آداب‌ و رس‍وم‌ و زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
ب‍ت‍ن‌ پ‍ی‍ش‌ت‍ن‍ی‍ده‌
ب‍ت‍ن‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
پ‍وش‍اک‌-- ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ه‌-- ای‍ران‌
م‍ه‍ره‍ا -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ص‍ف‍وی‍ان‌، ۹۰۷ - ۱۱۴۸ ق‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ارگ‍اه‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- م‍ق‍ررات‌ ای‍م‍ن‍ی‌
 
پدیدآور:
<روان‍ش‍ادن‍ی‍ا= روان‍ش‍اد ن‍ی‍ا>، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۹-
س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر، ۱۳۶۲-
زرف‍ام‌، پ‍ن‍ام‌، ۱۳۵۶-
ص‍ف‍اری‌، ح‍ام‍د،۱۳۴۴-
س‍ی‍دص‍در، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
<ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور>، ف‍ری‍د، ۱۳۶۴-
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ی‍اوری‌ ، ح‍س‍ی‍ن‌
اک‍ب‍ر،< ح‍ب‍ی‍ب‌ ال‍ل‍ه‌= ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌>، ۱۳۳۳-
اک‍ب‍ر، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۳-
<ام‍ی‍ر اف‍ش‍اری‌= ام‍ی‍راف‍ش‍اری‌>، س‍اس‍ان‌، ۱۳۵۴-
ی‍اوری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۵-
پ‍رن‍ا، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۴-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌؛ آذر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آذر ، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
آذر، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌، آذر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت : آشنایی با اصول ، مبانی ، نظریه های مدیریت و...
یاوری ، حسین ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ی۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با< لباسها= لباس ها >و پوشاک سنتی مردم مناطق مختلف ایران
یاوری ، حسین ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭GT‬,‭۱۴۲۰‬,‭‌ی۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<دایره المعارف = دایره المعارف >نقاشی
سیدصدر، ابوالقاسم ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۰‬,‭‌س۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عامه ۲
یاوری ، حسین ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭GR‬,‭۲۹۰‬,‭‌ی۲‌ف۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ عامه ( ۱)
یاوری ، حسین ؛  تهران انتشارات آذر ، سیمای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭GR‬,‭۲۹۰‬,‭‌ی۲‌ف۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نکاتی پیرامون مدیریت در کارگاههای تولیدی صنایع دستی
یاوری ، حسین ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۱۰۷‬,‭‌ی۲‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
پیدایش و سیر تحول مهرهای ایرانی ( با تاکید بر مهرهای شاخص عهد صفوی )
یاوری ، حسین ، ۱۳۲۵- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭CD‬,‭۵۳۹۱‬,‭‌ی۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پیرامونی بر مبحث نهم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های < بتن = بتون >آرمه
پرنا، مهدی ، ۱۳۵۴- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۴۵‬,‭‌ن۹‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<بتن = بتون < >پیش تنیده = پیش تنیده >
اکبر، حبیب الله ، ۱۳۳۳- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل دینامیک سازه ها
<حسین پور= حسین پور>، فرید، ۱۳۶۴- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل < سازه ها= سازه ها :>مسائل آزمون های کارشناسی ارشد سراسری - آزاد ( ۷۲-۸۸ ) با انضمام مسائل تالیفی
زرفام ، پنام ، ۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭ز۴‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح :مسائل < آزمون های = آزمون های >کارشناسی ارشد سراسری --آزاد(۷۲-۹۲ )به انضمام مسائل تألیفی و خلاصه درس
زرفام ، پنام ، ۱۳۵۶- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭ز۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات ویژه آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران
<امیر افشاری = امیرافشاری >، ساسان ، ۱۳۵۴- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭‌ف‍لا۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < سازه های = سازه های >بتن آرمه
اکبر،< حبیب الله = حبیب الله >، ۱۳۳۳- ؛  تهران سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲-
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳‬,‭‌ف‍لا۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات معماری نویفرت به انضمام ضوابط و< دستورالعمل های = دستورالعمل های >ایران
تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سازه ها :تشریح مطالب درسی به همراه نکات ویژه مسائل آزمون های کارشناسی ارشد....
زرفام ، پنام ، ۱۳۵۶- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۵‬,‭ز۴‌ت۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات ساختمانی ( مطابف بر ضوابط کاملا اجرایی کارگاهی )
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭‌س۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع مدیریت ایمنی در< پروژه های = پروژه های >عمرانی
<روانشادنیا= روانشاد نیا>، مهدی ، ۱۳۵۹- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۹۱۲۱۲۵۵۰۳۲/۶۶۹۶۶۱۱۴-۱۵ ،آدرس ناشر :تهران - انقلاب - اول خ ۱۲ فروردین -پ ۳۱۸ سیمای دانش ، آذر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵۱۰۵‬,‭ر۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی < بتن = بتون >بر اساس آیین نامه بتن ایران ( آبا)
سرمد نهری ، امیر، ۱۳۶۲- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌س۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
طراحی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه های = سازه های >فولادی
صفاری ، حامد،۱۳۴۴- ؛  تهران سیمای دانش ؛ آذر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ص۷ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3