کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۲۴-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ - روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌س‍ن‍ج‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -- آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ -- روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ ال‍ل‍ه‌،- ۱۳۲۴
س‍ی‍ف‌ ن‍راق‍ی‌، م‍ری‍م‌، ۱۳۲۴-
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ ، ۱۳۲۴-
ن‍ادری‌، ع‍زت‌ال‍ه‌،- ۱۳۲۴
 
ناشر:
ش‍رک‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ م‍ی‍ث‍اق‌
ارس‍ب‍اران‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای تحقیق در علوم انسانی ، با تاکید بر علوم تربیتی
نادری ، عزت الله ، ۱۳۲۴- ؛  تهران بدر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭AZ‬,‭۱۰۱‬,‭‌ن۲ر۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >و آموزش کودکان استثنایی
سیف نراقی ، مریم ، ۱۳۲۴- ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌س۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دانش آموزان استثنایی :تعریف ، انواع ، ویژگیها، علل و تشخیص مشکلات آنان با ضمیمه ای درباره چگونگی تقویت و ترمیم توانائیهای ذهنی - روانی کودکان
نادری ، عزت اله ،- ۱۳۲۴ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۳۹۸۱‬,‭‌ن۲د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری و بنیادهای تحلیلی ابزارهای آن در علوم تربیتی و روان شناسی
نادری ، عزت الله ،- ۱۳۲۴ ؛  تهران شرکت فرهنگی هنری میثاق   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌ن۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک