کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
م‍ت‍ل‍ب‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ داده‌ه‍ا
س‍رور اس‌ .ک‍ی‍و .ال‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ س‍ی‍س‍ک‍و
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ب‍ل‍ک‌، اوی‍ل‍س‌
ص‍ف‍ای‍ی‌، ف‍رش‍اد،۱۳۵۱-
پ‍روک‍ی‍س‌، ج‍ان‌ ج‍ی‌
<ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌پ‍ور>، م‍س‍ع‍ود، ۱۳۶۲-
<اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‌= اس‍ت‍ال‍ی‍ن‍گ‍ز>، وی‍ل‍ی‍ام‌
<ب‍روم‍ن‍د ن‍ی‍ا= ب‍روم‍ن‍دن‍ی‍ا>، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶-
دی‍وس‍ان‌، راب‍ی‍ن‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
پ‍ن‍دار پ‍ارس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شبکه های انتقال داده
بلک ، اویلس ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ب۸‌ش۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور انتقال داده ها
صفایی ، فرشاد،۱۳۵۱- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌ص۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انتقال < داده ها= داده ها >و< شبکه های = شبکه های >کامپیوتری
<استالینگ = استالینگز>، ویلیام ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<شبکه های = شبکه های >کامپیوتری و انتقال < داده ها= داده ها>
<استالینگ = استالینگز>، ویلیام ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آموزش عملی و کاربردی < = 318-246 hctiwS PNCCسی سی ان پی سویچ ۶۴۲-۸۱۳>
<حسینقلی پور= حسینقلی پور>، مسعود، ۱۳۶۲- ؛  تهران خدمات نشر کیان رایانه سبز، ناقوس ، خلیج فارس   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۳‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع آموزشی revreS LQS< ۲۰۱۲ = اس کیو ال ۲۰۱۲>
دیوسان ، رابین ؛  تهران : تلفن ناشر :۶۶۵۷۲۳۳۵/ ۶۶۹۲۶۵۷۸ ،آدرس ناشر :انقلاب - ابتدای کارگر جنوبی ، کوچه رشتچی ، پلاک ۱۴ ، واحد۱۶ پندار پارس   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭د۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<سیستم های = سیستمهای >مخابراتی به کمک < = BALTAMمتلب >
پروکیس ، جان جی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵‬,‭‌پ۴‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور شبکه های کامپیوتری ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد کامپیوتر قابل استفاده به عنوان مرجع درسی شبکه های کامپیوتری
<برومند نیا= برومندنیا>، علی ، ۱۳۴۶- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌ب۴د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک