کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍دم‍ح‍م‍دی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۳۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ان‍گ‍ی‍زش‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
روان‌درم‍ان‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
س‍ازگ‍اری‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
 
پدیدآور:
وی‍ت‍ن‌، وی‍ن‌، ۱۹۵۰ - م‌
ل‍ف‍ران‍س‍وا، گ‍ای‌ آر.
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
ف‍ی‍س‍ت‌، ج‍س‌
ب‍رک‌، ل‍ورا ای‌.
س‍ی‍دم‍ح‍م‍دی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌، ۱۳۳۰-
ن‍وی‍د، ج‍ف‍ری‌ اس‌
<ه‍ال‍ج‍ی‍ن‌= ه‍ال‍گ‍ی‍ن‌>، ری‍چ‍ارد پ‍ی‌
ری‍و، ج‍ان‌ م‍ارش‍ال‌
پ‍روچ‍اس‍ک‍ا، ج‍ی‍م‍ز
لان‍دی‍ن‌، راب‍رت‌ وی‍ل‍ی‍ام‌،۱۹۲۰-م‌.
اس‍لاوی‍ن‌، راب‍رت‌ای‍ی‌،۱۹۵۰-
<ب‍اچ‍ر= ب‍وچ‍ر>، ج‍ی‍م‍ز ن‍ی‍ل‌، ۱۹۳۳ - م‌
<ش‍ول‍ت‍ز= ش‍ول‍ت‍س‌>، دوآن‌
 
ناشر:
روان‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
رش‍د
ن‍ش‍ر روان‌
ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
ارس‍ب‍اران‌
ن‍ش‍ر ارس‍ب‍اران‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر وی‍رای‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های < >روان درمانی = رواندرمانی >
پروچاسکا، جیمز ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌پ۴‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی تربیتی ؛ نظریه و کاربست
اسلاوین ، رابرت ایی ،۱۹۵۰- ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های یادگیری انسان
لفرانسوا، گای آر. ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌ل۷‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت
<شولتز= شولتس >، دوآن ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۵-۹۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ش۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >رشد
برک ، لورا ای . ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۲-۸۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
انگیزش و هیجان
ریو، جان مارشال ؛  تهران موسسه نشر ویرایش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۰۳‬,‭ر۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه ها= نظریه ها >و نظامهای < روان شناسی = روان شناسی ( >تاریخ و مکتبهای روانشناسی )
لاندین ، رابرت ویلیام ،۱۹۲۰-م . ؛  تهران نشر ویرایش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۸۱‬,‭‌ل۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<نظریه های = نظریه های >شخصیت
فیست ، جس ؛  تهران نشر روان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌ف۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >رشد
برک ، لورا ای . ؛  تهران نشر ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭‌ب۴ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
نوید، جفری اس ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی فیزیولوژیکی :برگرفته از نیل کارلسون ، جیمز کالات ، مارک بریدولا، نیل واتسون ، مارک روزنویگ :درآمدی بر علم اعصاب رفتاری ، شناختی و بالینی
سیدمحمدی ، یحیی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :زرتشت غربی - بین خ 5 و - 6 پلاک 36 ارسباران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۶۰‬,‭‌ک۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >عمومی
ویتن ، وین ، ۱۹۵۰ - م ؛  تهران روان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭و۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی < = 5-MSDدی اس ام ۵>
تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۷۳۳۵۹- ۸۸۹۷۳۳۵۸ ،آدرس ناشر :خیابان زرتشت غربی - بین خیابان 5 و - 6 پلاک 511 روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭د۹‌ف‍لا۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی :دیدگاههای بالینی درباره اختلالهای روانی براساس < = 5 - MSDدی اس ام ۵>
<هالجین = هالگین >، ریچارد پی ؛  تهران روان   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‍ه۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی روانی بر اساس 5-MSD
<باچر= بوچر>، جیمز نیل ، ۱۹۳۳ - م ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭‌ب۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک