کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍وج‍ودی‌
ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
<س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۷-
س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۲۷-
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ن‍ش‍ر ه‍وای‌ ت‍ازه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی سیستماتیک نظام نگهداری و تعمیرات در بخش صنایع و خدمات
سیدحسینی ، محمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۲‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی نگهداری و سیستم کنترل < موجودیها= موجودی >فرایند و مدلهای پیش بینی ( مقدمه ای برSMP (
سیدحسینی ، محمد،۱۳۲۷- ؛  تهران نشر هوای تازه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۶۰‬,‭‌س۹ر۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >مهندسی حمل و نقل و تحلیل جابجایی مواد
<سیدحسینی = سید حسینی >، محمد، ۱۳۲۷- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۱۴۵‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک