کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍الات‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍الات‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- ن‍رم‌اف‍زار
س‍ی‍الات‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
س‍ی‍الات‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
 
پدیدآور:
<پ‍ات‍ان‍ک‍ار= پ‍ت‍ن‍ک‍ار>، س‍وه‍س‌ وی‌.، ۱۹۴۱ - م‌
ورس‍ت‍ی‍گ‌، ه‍ن‍ک‌ ک‍ارل‌، ۱۹۵۵ - م‌
ج‍ب‍ل‍ی‌ ف‍رد، س‍ع‍ی‍د
س‍ررش‍ت‍ه‌ داری‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۶-
<وف‍ای‍ی‌ پ‍ور= وف‍ای‍ی‌پ‍ور>، رام‍ی‍ن‌، ۱۳۵۴ - ، [ دک‍ت‍ر]
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍اه‍رود
ع‍ب‍ادی‌: ع‍ل‍م‍ی‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع مکانیک سیالات ( آموزش و آزمون )جامع ترین کتاب برای دانشجویان و داوطلبان ...
<وفایی پور= وفایی پور>، رامین ، ۱۳۵۴ - ، [ دکتر] ؛  تبریز عبادی : علمیران   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۷‬,‭و۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سیالات کاربردی :شامل خلاصه مباحث ، بیش از ۱۱۰ مسئله نمونه به همراه حل کامل ...
جبلی فرد، سعید ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۸‬,‭‌ج۲د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر دینامیک سیالات محاسباتی DFC
ورستیگ ، هنک کارل ، ۱۹۵۵ - م ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۸‬,‭و۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<مدل سازی = مدلسازی >جریان سیالات و انتقال حرارت با استفاده از نرم افزار< = MAOFnepOاوپن فوم >
سررشته داری ، علی ، ۱۳۵۶- ؛  شاهرود دانشگاه صنعتی شاهرود   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۸‬,‭‌س۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات عددی - کامپیوتری انتقال حرارت و حرکت سیالات به پیوست برنامه [ t-hcaet تیچ تی )و مدل سازی تلاطم ، احتراق و تابش
<پاتانکار= پتنکار>، سوهس وی .، ۱۹۴۱ - م ؛  مشهد دانشگاه فردوسی (مشهد)   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۸‬,‭‌پ۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک