کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ --ای‍ران‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ - ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ --ای‍ران‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
غ‍راب‌، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌، ۱۳۴۳-
ش‍ب‌ اف‍روزان‌، ص‍غ‍ری‌
ص‍ال‍ح‍ی‌ ام‍ی‍ری‌، رض‍ا، ۱۳۴۰-
ع‍اق‍ل‍ی‌ ک‍ه‍ن‍ه‌ش‍ه‍ری‌، ل‍طف‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ش‍ه‍رداری‍ه‍ا و ده‍ی‍اری‍ه‍ای‌ ک‍ش‍ور
م‍ج‍م‍ع‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍ل‍ح‍ت‌ ن‍ظام‌ ، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ن‍ورع‍ل‍م‌
وان‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر برنامه ریزی اقتصادی
عاقلی کهنه شهری ، لطفعلی ؛  همدان نورعلم   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ع۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ و مدیریت سازمانهای فرهنگی
صالحی امیری ، رضا، ۱۳۴۰- ؛  تهران مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مرکز تحقیقات استراتژیک ، معاونت پژوهشهای فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۶۲۱‬,‭‌ص۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی < برنامه ریزی = برنامه ریزی >فرهنگی
غراب ، ناصرالدین ، ۱۳۴۳- ؛  تهران سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌غ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روند< برنامه ریزی = برنامه ریزی >فرهنگی در توسعه ( از نظریه تا سنجش )
شب افروزان ، صغری ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭‌ش۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک