کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ ه‍ا
س‍ی‌ ش‍ارپ‌ دات‌ ن‍ت‌ --ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
ب‍رن‍ام‍ه‌ س‍از ب‍ورل‍ن‍د س‍ی‌++
وی‍ژوال‌ س‍ی‌ ++م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌ --زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍ی‌++
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌(++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( ++ زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
چ‍پ‍م‍ن‌، دی‍وی‍س‌
دی‍ل‌، ن‍ل‌
ری‍چ‍ی‌، دن‍ی‍س‌ م‌.
م‍ی‍و، ج‍وزف‌
ف‍رم‍ن‍ش‌، م‍ون‍س‌ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۲-
<دای‍ت‍ل‌= دی‍ت‍ل‌>، ه‍اروی‌،۱۹۴۵ -م‌.
ه‍ان‍ل‍ی‌، ج‍ری‌
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
<دای‍ت‍ل‌= دی‍ت‍ل‌>، ه‍اروی‌
ص‍ادق‍ی‌،ای‍رج‌،۱۳۱۹-
ص‍ف‍اح‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
ن‍ای‍ه‍وف‌، لاری‌۱۹۳۳ yrraL - ،ffohyN
<ج‍ع‍ف‍رن‍ژادق‍م‍ی‌= ج‍ع‍ف‍ر ن‍ژاد ق‍م‍ی‌>، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌،۱۳۳۹-
ش‍پ‍ی‍رو، ج‍ان‍ات‍ان‌
ف‍ول‍ک‌، م‍ای‍ک‍ل‌
آگ‍روال‌، وی‍دی‍ا ورات‌
م‍اک‍وف‍س‍ک‍ی‌، ب‌.دی‍وی‍د،
 
ناشر:
س‍ی‍ن‍ات‍ص‍وی‍ر،ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ج‍زی‍ل‌
دن‍ی‍ا
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
ص‍ف‍ار: اش‍راق‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ص‌
م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ر
آش‍ت‍ی‍ان‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دی‍ب‍اگ‍ران‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ک‍ت‍اب‌ م‍رو: ن‍اق‍وس‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍رم‍زگ‍ان‌
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
جعبه ابزار[ C ++ سی :]++ کتابی درسی و کاربردی برای کلیه برنامه نویسان آشنا به زبانهای c وc++
شپیرو، جاناتان ؛  تهران مرکز فرهنگی نشر گستر   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل < = Cسی >شامل <: = c isnA & ++Cانسی سی و سی پلاس پلاس >
شیلد، هربرت ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ساختارهای فایل :رهیافتی شیئی -گرا با سی ++
فولک ، مایکل ؛  تهران آشتیان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در[ C++ سی ]++
نایهوف ، لاری ۱۹۳۳ yrraL - ،ffohyN ؛  تهران نص   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌ن۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه نویسی = برنامه نویسی >و حل مساله با++< = Cسی >++
دیل ، نل ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹د۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی جامع به زبان < =Cسی >
فرمنش ، مونس علی ، ۱۳۱۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
++<= Cسی >++و برنامه سازی شی گرا با آن :ویژه دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و قابل استفاده کلیه علاقمندان به [ c++ سی ]++ و برنامه نویسی شی گرا
صادقی ،ایرج ،۱۳۱۹- ؛  تهران نشر فرناز   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ص۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان < = C سی :>مرجع کامل
<جعفرنژادقمی = جعفر نژاد قمی >، عین الله ،۱۳۳۹- ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی =[prahs C tfosorciM مایکروسافت سی شارپ ]
شرکت مایکروسافت ؛  تهران سیناتصویر،کانون نشر علوم   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ش۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای سریع ++[ = C سی پلاس پلاس ]
شیلد، هربرت ؛  بندرعباس دانشگاه هرمزگان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی شبکه به زبان < = ten.prahs C سی شارپ .نت >
ماکوفسکی ، ب .دیوید، ؛  بابل نشر علوم رایانه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌م۵‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با< = prahs C سی شارپ >برنامه نویسی کنیم ؟
<دایتل = دیتل >، هاروی ،۱۹۴۵ -م . ؛  تهران کتاب مرو: ناقوس اندیشه   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭د۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با< = 5002 prahs C lausiVویژوال سی شارپ ۲۰۰۵ > برنامه نویسی کنیم ؟
<دایتل = دیتل >، هاروی ؛  تهران صفار: اشراقی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭د۹‌چ۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی < = C سی >، با تجدیدنظر و اصلاحات
ریچی ، دنیس م . ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ک۴ز۲۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی بر اصول برنامه نویسی ++< = C سی پلاس پلاس >
صفاحی ، پروین ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ص۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان < = Cسی >
هانلی ، جری ؛  تهران دنیا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‍ه۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آموزش زبان سی شارپ
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز< = TEN.++C lausiV ویژوال سی پلاس پلاس دات نت > در ۲۱ روز
چپمن ، دیویس ؛  تهران دیباگران تهران   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌چ۲‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای آموزشی < = redliuB )prahc( prahs C dnalroB سی شارپ بیلدر>
میو، جوزف ؛  تهران دیباگران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌م۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه نویسی = برنامه نویسی >پایگاه < داده ها= داده ها >با< = 8002 prahs Cسی شارپ ۲۰۰۸ > از مبتدی تا حرفه ای
آگروال ، ویدیا ورات ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭آ۷‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2