کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‍ی‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍ی‌( ++زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
س‍ی‌++
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌C
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌( زب‍ان‌ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌)
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌
وی‍ژوال‌ س‍ی‌ + + م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍ی‌ ++ ۴/۵( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ -- داده‌پ‍ردازی‌
 
پدیدآور:
وی‍ت‍ن‍ب‍رگ‌، ت‍ی‍م‌، ۱۹۵۵-
گ‍ات‍ف‍ری‍د، ب‍ای‍رون‌ اس‌.
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌، آرون‌
اس‍ت‍ی‍ون‍ز، ال‌، ۱۹۴۰-
ش‍اه‌م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
پ‍ات‍ز، اس‍ت‍ی‍و
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ش‍ی‍ل‍د، ه‍رب‍رت‌
ه‍ال‍زن‍ر، اس‍ت‍ی‍ون‌
ب‍اق‍رال‍م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رم‍ح‍س‍ن‌،۱۳۴۶-
وی‍ت‌، م‍ی‍چ‍ل‌
ن‍ی‍ک‌ب‍خ‍ش‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
گ‍وروی‍چ‌، اوری‌
ده‍خ‍وارق‍ان‍ی‌، ک‍ری‍م‌
ف‍ی‍ن‌ ل‍ی‌، م‍ارک‌
ک‍رن‍ی‍گ‍ان‌، ب‍ری‍ن‌
آک‍رم‍ان‌، ارن‍س‍ت‌
 
ناشر:
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
ک‍ی‍وان‌ ف‍لاح‌ م‍ش‍ف‍ق‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ن‍ش‍رج‍ه‍اد واب‍س‍ت‍ه‌ ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ن‍ش‍ر ح‍م‍د
ج‍زی‍ل‌
ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور: ن‍اق‍وس‌: ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
چ‍رت‍ک‍ه‌
ان‍س‍ت‍ی‍ت‍و ای‍ز ای‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (واح‍د م‍ش‍ه‍د)
م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
م‍ج‍ت‍م‍ع‌آم‍وزش‍ی‌و ف‍ن‍ی‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د م‍ش‍ه‍د
ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش زبان [ C سی ]، فرهنگ جامع [ C سی ]به زبان ساده براساس استانداردهای آموزشی
شاه محمدی ، علیرضا ؛  تهران نشر حمد   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ش۲۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی بزبان < = C سی >
نیک بخش تهرانی ، محمدحسن ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران انستیتو ایز ایران   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
خلاصه کامل مفاهیم و دستورهای برنامه نویسی به زبان [ Cسی :]در برگیرنده کلیه قوانین .معادلات .تئوریها و مفاهیم برای کلیه دانشجویان و علاقه مندان به علوم کامپیوتر
آکرمان ، ارنست ؛  [تهران ] جزیل   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹آ۷‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی گرافیکی با[ C سی ]و[ C + + سی ]+ +
فین لی ، مارک ؛  تهران کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ف۹‌ب۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تکنیکهای برنامه نویسی مقیم در حافظه " به زبان C و اسمبلی "
دهخوارقانی ، کریم ؛  تهران کلینی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭د۹‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای برنامه نویسی با[ C dnalroB++ بورلند سی ]++
هالزنر، استیون ؛  تهران موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور: ناقوس : کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‍ه۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی < = C سی >، با تجدیدنظر و اصلاحات
کرنیگان ، برین ؛  تهران موسسه انتشارات بهینه   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ک۴ز۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<=Cسی >گام به گام
ویت ، میچل ؛  تهران مجتمع آموزشی و فنی تهران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹و۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در< =Cسی >
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ساخت بانکهای اطلاعاتی با[ سی ]
استیونز، ال ، ۱۹۴۰- ؛  تهران چرتکه   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ف‍لا۵۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب جامع برنامه نویسی < =Cسی >
گاتفرید، بایرون اس . ؛  تهران موسسه نشرجهاد وابسته جهاددانشگاهی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌گ۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کتاب آموزشی [ 5.4 ++ C dnalroB بورلند سی ++ ۴/۵( ] مقدماتی )
پاتز، استیو ؛  [تهران ] نشر صفار   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌پ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گرافیک سه بعدی در[ C++ سی ]++
ویتنبرگ ، تیم ، ۱۹۵۵- ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭و۹‌گ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل < = Cسی >شامل <: = c isnA & ++Cانسی سی و سی پلاس پلاس >
شیلد، هربرت ؛  تهران جزیل   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۳‌ش۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ویژوال [ 5 ++C سی + + ۵ ] خودآموز سریع در ۲۱ روز
گورویچ ، اوری ؛  تهران نشر علوم رایانه   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌گ۹۳۲‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
هوش مصنوعی با استفاده از[ C سی ]
شیلد، هربرت ؛  کیوان فلاح مشفقی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۶‬,‭‌ش۹‍ه۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<=Cسی >گام به گام
ویت ، میچل ؛  تهران مجتمع فنی تهران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹و۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها در< =Cسی >
تننباوم ، آرون ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (واحد مشهد)   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ت۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
زبان برنامه نویسی [ C سی egaugnaL C ]
باقرالموسوی ، میرمحسن ،۱۳۴۶- ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان < =Cسی ( >مرجع کامل )
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  مشهد جهاد دانشگاهی ، واحد مشهد   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌ج۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4