کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ولاد س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ -- ج‍دول‍ه‍ا و ن‍م‍وداره‍ا
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ص‍ی‍ل‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍ض‍ی‍ل‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ت‍ون‍ی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ --ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳-
س‍وداگ‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌، ش‍ه‍رآب‌
ح‍س‍ی‍ن‌ س‍وداگ‍ر
آزاده‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد ساختمان
سوداگر، حسین ؛  [بی جا] انتشارات فنی حسینیان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ش۴۵۵‌س۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات اجرای ساختمان
سوداگر، حسین ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران فنی حسینیان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جدول < پروفیل های = پروفیلهای >ساختمانی و درب و پنجره ( جداول اشتال )
سوداگر، حسین ؛  تهران آزاده   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۵‬,‭‌س۹‌ج۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات ساختمانهای بتنی
سوداگر، حسین ؛  [تهران ] ابوالفضل حسینیان   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۱/۵‬,‭‌س۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
جزئیات اجرای ساختمان
سوداگر، حسین ؛  حسین سوداگر   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌س۹‌ج۴‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
رهیافت حل مسئله در استاتیک ، مقاومت و تحلیل < سازه ها= سازه ها>
سوداگر، حسین ، ۱۳۲۳- ؛  تهران آینده سازان ، شهرآب   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌س۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک