کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‌درم‍ان‍ی‌ گ‍روه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ آک‍س‍ف‍ورد ه‍اوس‌
ال‍ک‍ل‍ی‍ه‍ا -- ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ دارو
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ن‍ت‍ن‌، ج‍رم‍ی‌ ام‌
<ب‍ان‍ک‍راف‍ت‌= ب‍ن‍ک‍راف‍ت‌>،< آن‍گ‍وس‌= ان‍گ‍س‌>
م‍ی‍ل‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز آر.
ج‍ی‍س‍ن‌، ل‍ئ‍ون‍ارد، ۱۹۴۹ - م‌
پ‍ی‍ک‍ات‌، ت‍ری‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
روان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد،< برنامه ریزی = برنامه ریزی >تکلیف محور
فینلی ، جیمز آر. ؛  تهران : تلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
درمان راه حل محور سوء مصرف مواد
پیکات ، تری ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی مواد مخدر و الکل در جامعه
<بانکرافت = بنکرافت >،< آنگوس = انگس > ؛  تهران : تلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای < درمان گر= درمانگر :>درمان های مبتنی بر شواهد
تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
رویکرد خانه آکسفورد به سوء مصرف مواد :تجربه ای ارزنده از اثربخشی خانه های بهبودی در درمان اعتیاد
جیسن ، لئونارد، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ج۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
غلبه بر مصرف الکل و مواد :راهنمایی برای آغاز فرایند تغییر
لینتن ، جرمی ام ؛  تهران : تلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ل۹‌غ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد مبتنی بر شواهد علمی
میلر، پیتر ؛  تهران دانشگاه پیام نور، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌م۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گروه درمانی معتادان ( راهنمای شیوه درمانی مراحل تغییر)
تهران روان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌گ۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک