کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ن‍ج‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ای‍ع‍ه‌--ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌.ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- اق‍ت‍ب‍اس‍ه‍ا
ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ب‍رآورد --راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ --م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا وت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا( م‍ت‍وس‍طه‌)
طراح‍ی‌ گ‍راف‍ی‍ک‌(چ‍اپ‌)
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ -- اص‍طلاح‍ات‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا( ع‍ال‍ی‌)
م‍ع‍م‍اری‌ --ت‍اری‍خ‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ --ن‍ظری‍ه‌ه‍ا
پ‍رس‍پ‍ک‍ت‍ی‍و -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( ع‍ال‍ی‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ای‌ ورودی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا
آم‍ار ری‍اض‍ی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ح‍س‍اب‍داری‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
پ‍وش‍اک‌ --طراح‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌،ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا وغ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و ک‍لاه‍ب‍رداران‌ --ای‍ران‌ -- م‍ق‍ررات‌ ک‍ی‍ف‍ری‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‍ی‌ ت‍وان‍ا، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۰-
آل‍پ‍ورت‌، گ‍وردون‌ وی‍لارد، ۱۸۹۷- ۱۹۶۷
ح‍دادخ‍داپ‍رس‍ت‌، ح‍ام‍د
ای‍ن‍گ‍ل‍ی‍س‌، ف‍رد
ب‍ی‍وم‍ن‍ت‌، م‍ی‍چ‍ل‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور
زب‍ردس‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌
م‍ول‍ی‍ن‌، م‍ای‍ک‍ل‌
اع‍ض‍ای‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌
ک‍زازی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌،م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر،۱۳۳۶-
آذر، ع‍ادل‌،۱۳۴۵-
خ‍دای‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴-
ح‍ن‍ی‍ف‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۰-
<س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،۱۳۳۵-
پ‍رورش‌، پ‍وپ‍ک‌
اس‍ح‍اق‍ی‍ان‌، ح‍س‍ن‍ع‍ل‍ی‌
 
ناشر:
ای‍ران‌ س‍ن‍ج‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ س‍ن‍ج‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ش‍ور، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍روش‌:ص‍دا و س‍ی‍م‍ا، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا
س‍ن‍ج‍ش‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
آم‍وزش‌ و س‍ن‍ج‍ش‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ ن‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍رزدان‍ش‌ و س‍ن‍ج‍ش‌
س‍ن‍ج‍ش‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ م‍درس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی شایعه
آلپورت ، گوردون ویلارد، ۱۸۹۷- ۱۹۶۷ ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭آ۷ر۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
طراحی لباس برای صحنه
مولین ، مایکل ؛  تهران مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش صدا و سیما   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TT‬,‭۵۰۷‬,‭‌م۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کلاهبرداری و جرایم مشابه در حقوق ایران
حبیب زاده ،محمدجعفر،۱۳۳۶- ؛  تهران سنجش و سنجش تکمیلی مدرس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳۸۰۰‬,‭‌ح۲‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد رنگ و حروف در گرافیک :ویژه دانشجویان گرافیک
بیومنت ، میچل ؛  تهران موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور، انتشارات مرزدانش و سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۱۰۰۱‬,‭‌ب۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تئوریهای مدیریت
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌س۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نظریه رسانه ها
اینگلیس ، فرد ؛  تهران مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۱‬,‭‌ف‍لا۹‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
قابلیتهای نمایشی شاهنامه
حنیف ، محمد،۱۳۴۰- ؛  تهران سروش :صدا و سیما، مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۰‬,‭‌ح۹‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
استاتیک و مقاومت مصالح ( کاردانی به کارشناسی )
حدادخداپرست ، حامد ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ح۳‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
عناصر و جزئیات ساختمان ( کاردانی به کارشناسی )
اسحاقیان ، حسنعلی ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۲۰۳۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
متره و برآورد( کاردانی به کارشناسی )
زبردست ، محسن ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۴۳۵‬,‭ز۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هندسه و پرسپکتیو( کاردانی به کارشناسی )
کزازی ، محمدحسن ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NC‬,‭۷۵۰‬,‭‌ک۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ معماری ( کاردانی به کارشناسی )
پرورش ، پوپک ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌پ۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه پرسشها و پاسخ های تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد حسابداری ( کد۱۱۳۴)
سازمان سنجش آموزش کشور ؛  تهران سازمان سنجش آموزش کشور   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌س۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات پیرامون سیاست جنایی
نجفی توانا، علی ، ۱۳۳۰- ؛  تهران آموزش و سنجش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭K‬,‭۵۰۱۸‬,‭‌ن۳‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات گسسته ( از سری کتابهای ده استاد)
تهران ایران سنجش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۹/۲‬,‭ر۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس رشته حقوق خصوصی ( سنجش تکمیلی )
اعضای هیئت علمی سنجش تکمیلی ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭K‬,‭۷۰۴۰‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به آزمون نیمه متمرکز دکتری تخصصی در ایران
خدایی ، ابراهیم ، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۸۸۳۲۳۷۷۲-۱،آدرس ناشر :خ کریمخان زند- جنب کلیسای ارامنه - س مرکزی سنجش - ط 4 واحد نشر سازمان سنجش آموزش کشور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌خ۴‌ن۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات ویژه داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد و دکترای رشته های مدیریت ، حسابداری و...
آذر، عادل ،۱۳۴۵- ؛  تهران سنجش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۳‬,‭آ۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه < پرسش ها= پرسش ها >و< پاسخ های = پاسخ های >تشریحی آزمون های کارشناسی ارشد مجموعه مهندسی برق ( کد۱۲۵۱)
تهران سازمان سنجش آموزش کشور، مرکز انتشارات   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌س۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ واژه ها و اصطلاحات < دبیرخانه = دبیر خانه >
تهران : تلفن ناشر : ۸۸۹۰۵۲۵۴،آدرس ناشر :خیابان کریمخان زند- بین خیابان استاد نجات الهی و سپهبد قرنی - پلاک ۲۰۴ - سازمان سنجش آموزش کشور - طبقه چهارم - اداره کل چاپ و انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۷۳۶‬,‭‌س۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2