کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وس‍واس‌ در ک‍ودک‍ان‌
ک‍ودک‍ان‌ -- ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ --.خ‍طب‍ه‌ه‍ا
آم‍وخ‍ت‍ن‌ --روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ودک‍ان‌ --ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ --درم‍ان‌
ل‍ک‍ن‍ت‌ زب‍ان‌ در ک‍ودک‍ان‌ -- درم‍ان‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
 
پدیدآور:
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌( ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌
ق‍ن‍ادی‌، ح‍س‍ن‌،- ۱۳۳۸
ف‍ری‍ک‌، پ‍ل‌
ع‍لاق‍ب‍ن‍د راد، ج‍واد
ب‍ل‍وم‌ک‍وی‍س‍ت‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ت‍ام‍س‍ن‌، پ‍ر ه‍وو
اش‍م‍ن‌، آدری‍ان‌ اف‌.
 
ناشر:
س‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای سازگاری با کودکان ناسازگار؛ راهنمای عملی برای والدین و درمانگران
بلوم کویست ، مایکل ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ب۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر آموزش و پرورش شناختی ( نظریه و کاربرد)
اشمن ، آدریان اف . ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵۹۰‬,‭‌ف‍لا۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه < نهج البلاغه = نهج البلاغه >حضرت امیرالمومنین علی ( ع [ )به همراه فهرست موضوعی ]
علی بن ابی طالب ( ع )، امام اول ، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ ق ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸/۰۲‬,‭‌ع۸‌ن۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
قواعد صرف و نحو پایه تا دانشگاه
قنادی ، حسن ،- ۱۳۳۸ ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۲۳‬,‭‌ق۹‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اختلال سلوک و رفتارهای ضداجتماعی شدید
فریک ، پل ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ن۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روشهای درمان لکنت زبان
علاقبند راد، جواد ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۲۴‬,‭‌ع۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
از فکر تا وسواس
تامسن ، پر هوو ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۳۳‬,‭و۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک