کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : س‍م‍ن‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آل‌ اح‍م‍د، ج‍لال‌، -- اص‍طلاح‍ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌ --واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر -- م‍دی‍ری‍ت‌
ب‍س‍ت‍ه‌ب‍ن‍دی‌
ب‍رداره‍ا
س‍رود ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‍ی‌ --پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
س‍ازه‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ه‍ا --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍وس‍ی‍ق‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍دم‍ات‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ -- اص‍ول‌
 
پدیدآور:
ف‍روه‍ن‍ده‌، ف‍رخ‌، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ق‍ادری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ق‍ص‍ودی‌،م‍اه‍رخ‌،۱۳۳۳-
درب‍ی‍گ‍ی‌ ن‍ام‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
آزاده‌، پ‍وی‍ان‌
ه‍ی‍زر، ج‍ی‌
ف‍ی‍ض‌، داوود، ۱۳۴۸-
پ‍وی‍ان‌ آزاده‌
خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ظری‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا
خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۳-
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌( ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۹۰: س‍م‍ن‍ان‌)
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (س‍م‍ن‍ان‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
آب‍رخ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ س‍م‍ن‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری سازه ها
خیرالدین ، علی ،۱۳۴۳- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌خ۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سیگنالها و سیستمها:۲۲۲مسئله حل شده
مقصودی ،ماهرخ ،۱۳۳۳- ؛  سمنان جهاد دانشگاهی دانشگاه سمنان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌م۷‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مقدمات آنالیز برداری ( ریاضی عمومی ۲)
فروهنده ، فرخ ، گردآورنده و مترجم ؛  سمنان جهاد دانشگاهی (دانشگاه سمنان )   ، [۱۳۷۰]
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۳۱‬,‭‌ف۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر مبانی و اصول برنامه ریزی
قادری ، محمدرضا ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۷/۵‬,‭‌ق۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سرود های ملی کشورهای جهان
آزاده ، پویان ؛  سمنان جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭M‬,‭۱۶۲۷‬,‭آ۴‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<عامیانه های = عامیانه های >جلال آل احمد
دربیگی نامقی ، محمدرضا ؛  سمنان انتشارات جهاد دانشگاهی استان سمنان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۲۷‬,‭د۴‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر تاریخ فلسفه غرب ( :فلسفه برای جوانان )
نظری ، حمیدرضا ؛  سمنان آبرخ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭‌ن۶د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ . سازه و مکانیک کاربردی ، دینامیک سازه ، آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای ...
کنگره ملی مهندسی عمران ( ششمین :۱۳۹۰: سمنان ) ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ش۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<دیاگرام های = دیاگرامهای >نیروی محوری برشی و ممان خمشی
خیرالدین ، علی ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸‬,‭‌خ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
سرودهای ملی کشور های جهان
پویان آزاده ؛  سمنان جهاد دانشگاهی استان سمنان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭M‬,‭۱۶۲۷‬,‭آ۴ ‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نقش < بسته بندی = بسته بندی >در بازاریابی
فیض ، داوود، ۱۳۴۸- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۹۵‬,‭‌ف۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تولید و عملیات
هیزر، جی ؛  سمنان دانشگاه آزاد اسلامی (سمنان )، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک