کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍م‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ودک‍ان‌ -- م‍ش‍اوره‌
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
ق‍رآن‌ -- ت‍اری‍خ‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ب‍ودج‍ه‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌ -- )اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
ش‍رک‍ت‍ه‍ا -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
م‍راج‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ - ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
ک‍ارخ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ای‍ران‌ -- ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍دی‍ری‍ت‌
 
پدیدآور:
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، زه‍را
م‍ع‍رف‍ت‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌
ص‍ال‍ح‍ی‌، داود
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
<س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌= س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌>، س‍ی‍د م‍ح‍م‍د
س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا
<رض‍ائ‍ی‍ان‌= رض‍ای‍ی‍ان‌ >، ع‍ل‍ی‌
ن‍وو، ری‍م‍ون‍د
ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۲-
ع‍ب‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ال‍وان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۲۳-
س‍ع‍ادت‌، اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ۱۳۱۹-
ص‍ال‍ح‍ی‌ ف‍ت‍ح‌آب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌
ادی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ۱۹۳۷-
طلائ‍ی‌، ح‍س‍ن‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ب‍اس‌، ۱۳۲۴-
ت‍س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۳-
 
ناشر:
س‍م‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ...(س‍م‍ت‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت
<رضائیان = رضاییان >، علی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین ...(سمت )   ، ۱۳۷۷-۸۹
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
زبان و نگارش فارسی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۸۳۹‬,‭ز۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ قرآن
معرفت ، محمدهادی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷۲‬,‭‌م۶‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک )
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اول قبل از میلاد
طلائی ، حسن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۴۸‬,‭ط۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی جسمانی ( تمرینهای کاربردی در ورزش )
حسینی ، زهرا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌ح۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیولوژی فعالیت بدنی
ادینگتون ، ۱۹۳۷- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۱‬,‭‌ف‍لا۴‌ب۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقتصاد اسلامی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مباحثی در اقتصاد خرد :بازارها، تعادل عمومی ، اقتصاد رفاه
عبادی ، جعفر ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌ع۲‌م۲‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمایی و مشاوره کودک ( مفاهیم و کاربردها)
شفیع آبادی ، عبدالله ، ۱۳۲۲- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۳۷‬,‭‌م۵‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت توسعه ( تحول سازمان بر مثابه استراتژی توسعه )
محمدزاده ، عباس ، ۱۳۲۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مبانی امور مالی و بودجه ( در آموزش و پرورش )
صالحی ، داود ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HJ‬,‭۲۰۰۵‬,‭‌ص۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
سعادت ، اسفندیار، ۱۳۱۹- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ن۹‌س۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی
نوو، ریموند ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۳-۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ن۹‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مباحث ویژه مدیریت دولتی
الوانی ، مهدی ، ۱۳۲۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۷‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت کارخانه
<سید حسینی = سیدحسینی >، سید محمد ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۵۵‬,‭‌س۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحول سازمانی
تسلیمی ، محمدسعید، ۱۳۳۳- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ت۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی
ستوده ، غلامرضا ؛  تهران سمت   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌س۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با کامپیوتر و برنامه نویسی
صالحی فتح آبادی ، حسن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ص۲۵آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی رشد با نگرش به منابع اسلامی
تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۴-۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9