کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ل‍م‍ان‌: س‍ای‍ه‌ ه‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
م‍ص‍ل‍ح‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‌ن‍ق‍ی‌،۱۳۳۰-
ای‍ت‍زن‌، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌
 
ناشر:
س‍ل‍م‍ان‌: س‍ای‍ه‌ ه‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر< جامعه شناسی = جامعه شناسی >مسائل اجتماعی
ایتزن ، استنلی ؛  تهران سلمان : سایه هور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۹۱‬,‭‌ف‍لا۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کتاب کاری :ایده پردازی کارآفرینی و چگونگی تدوین طرح تجاری - صنعتی
مصلح شیرازی ، علی نقی ،۱۳۳۰- ؛  تهران سلمان : سایه هور   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۳۸۱‬,‭‌م۶‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک