کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ف‍ی‍ر ص‍ب‍ح‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زن‍اش‍وی‍ی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
ف‍رزن‍دک‍ش‍ی‌ --ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ --ای‍ران‌
دی‍ات‌(ف‍ق‍ه‌)
 
پدیدآور:
ص‍دی‍ق‌اورع‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
اس‍ح‍اق‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌س‍روس‍ت‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌،۱۳۴۳-
 
ناشر:
س‍ف‍ی‍ر ص‍ب‍ح‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص ( ماده ۲۰۹ و ۲۷۳ ق .م .ا).
شفیعی سروستانی ، ابراهیم ،۱۳۴۳- ؛  تهران سفیر صبح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵/۷‬,‭‌ش۷‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تمکین بانو -ریاست شوهر( از دیدگاه قانون مدنی و جامعه ( )مواد ۱۱۰۸ و۱۱۰۵ ق .م ).
صدیق اورعی ، غلامرضا ؛  تهران سفیر صبح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۴۲‬,‭‌ص۴‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند( ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی )
اسحاقی ، محمد ؛  تهران سفیر صبح   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۰۶۴‬,‭‌ف‍لا۵‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک