کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ری‍واس‍ت‍اوا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ چ‍ن‍دم‍ت‍غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
س‍ری‍واس‍ت‍اوا
 
ناشر:
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رض‍وی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آمار< چند متغیره = چندمتغیره >کاربردی
سریواستاوا ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، بنیاد فرهنگی رضوی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۸‬,‭‌س۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک