کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ازه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌
ت‍ذه‍ی‍ب‌ -- ای‍ران‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ع‍رف‍ان‌
ن‍م‍ای‍ش‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ درس‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا -- ت‍دوی‍ن‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌
ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا و م‍راج‍ع‍ان‌
زن‍اش‍وی‍ی‌
پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ل‍ی‌،پ‍ل‌،۱۸۷۹-۱۹۴۰، --آث‍ار
اف‍س‍ان‍ه‌ ه‍ا و ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌ -- رده‌ ب‍ن‍دی‌
اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌
م‍ع‍م‍اری‌ در س‍ی‍ن‍م‍ا
س‍ی‍ن‍م‍ا -- طراح‍ی‌ ص‍ح‍ن‍ه‌
ک‍ودک‍ان‌ -- رواب‍ط ب‍ا دی‍گ‍ران‌
ک‍ی‍ت‍ون‌، ب‍اس‍ت‍ر، ۱۸۹۵- ۱۹۶۶ ،retsuB ,notaeK ، ژن‍رال‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
رای‍ت‍س‌، ک‍ارل‌
<م‍ارزل‍ف‌= م‍ارت‍س‍ول‍ف‌>، اول‍ری‍ش‌، ۱۹۵۳ - م‌
ش‍ی‍ران‍ی‌، پ‍روی‍ز،۱۳۱۷-
ک‍ی‍ت‍ون‌، ب‍اس‍ت‍ر، ۱۸۹۵- ۱۹۶۶
م‍ارن‍ر، ت‍رن‍س‌ س‍ن‍ت‌ ج‍ان‌
ه‍اف‍ت‍م‍ان‌، ورن‍ر
<اول‍س‍ن‌= اول‍س‍ون‌>، دی‍وی‍د،۱۹۳۵ - م‌.، وی‍راس‍ت‍ار
اون‍ز،< ان‍ب‍ل‌= آن‍اب‍ل‌>، ۱۹۴۹ - م‌
س‍اروخ‍ان‍ی‌، ب‍اق‍ر، ۱۳۱۸-
اس‍ت‍ی‍س‌، وال‍ت‍ر ت‍رن‍س‌، ۱۸۸۶- ۱۹۶۷ م‌
ب‍اد، ج‍ان‌، ۱۹۵۳ - م‌
پ‍ن‍ز، ف‍ران‍س‍وا
م‍ج‍رد ت‍اک‍س‍ت‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، ۱۳۲۸-
روز-اون‍ز، ج‍ی‍م‍ز
دورن‍ب‍وش‌، رودی‍گ‍ر، ۱۹۴۲ - م‌
ک‍ری‍ب‌،< ای‍ان‌= ای‍ن‌>، ۱۹۴۵ - م‌
م‍س‍ع‍ودی‍ه‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۳۰۶- ۱۳۷۷
 
ناشر:
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
س‍روش‌ (ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌، ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، اداره‌ ک‍ل‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍م‍ا
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)، ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌، م‍طال‍ع‍ات‌ و س‍ن‍ج‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فیلمنامه ژنرال
کیتون ، باستر، ۱۸۹۵- ۱۹۶۶ ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭ژ۸‌ک۹‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه و کار پل کلی
هافتمان ، ورنر ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۵۵۸‬,‭‍ه۲‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<مقدمه ای = مقدمه ای >بر< جامعه شناسی = جامعه شناسی >خانواده
ساروخانی ، باقر، ۱۳۱۸- ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌س۲‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد کلان
دورنبوش ، رودیگر، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . انتشارات سروش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲/۵‬,‭د۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<رسانه ها= رسانه ها >و نمادها :صورتهای بیان ، ارتباط و آموزش
<اولسن = اولسون >، دیوید،۱۹۳۵ - م .، ویراستار ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭P‬,‭۹۶‬,‭ر۵‌ف‍لا۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
شیوه تذهیب
مجرد تاکستانی ، اردشیر، ۱۳۲۸- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭ND‬,‭۳۲۴۱‬,‭‌م۳‌ش۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تئاتر تجربی :از استانیسلاوسکی تا پیتر بروک
روز-اونز، جیمز ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۲۱۹۳،/‌ن۸۲،ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فن تدوین فیلم
رایتس ، کارل ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۹۹‬,‭ر۲۲‌ف۹‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی صحنه در فیلم
مارنر، ترنس سنت جان ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۹/۱۹۹۵/ط۴،‌م۲‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
عرفان و فلسفه
استیس ، والتر ترنس ، ۱۸۸۶- ۱۹۶۷ م ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭B‬,‭۵۶‬,‭‌ف‍لا۵‌ع۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سینما و معماری :از مه لی یس تا ماله استیونس و چند رسانه ها
پنز، فرانسوا ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، اداره کل پژوهشهای سیما   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۵۸۸‬,‭‌پ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
<ارتباط شناسی = ارتباطشناسی >و کتابداری
باد، جان ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۱‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظریه های مدرن در جامعه شناسی :از پارسنز تا هابرماس
کریب ،< ایان = این >، ۱۹۴۵ - م ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ک۴‌ن۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش های تحقیق در< روان شناسی = روانشناسی >
اونز،< انبل = آنابل >، ۱۹۴۹ - م ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ف‍لا۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شناخت تاثیر< گروههای = گروه های >همسال بر کودکان و نوجوانان
تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۲۳‬,‭‌پ۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر اصول پرسشگری و جمع آوری اطلاعات آماری
شیرانی ، پرویز،۱۳۱۷- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، مرکز تحقیقات ، مطالعات و سنجش برنامه ای   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۱‬,‭‌ش۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ظهور هنر اسلامی در منطقه شامات
تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭N‬,‭۶۲۶۰‬,‭ظ۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
طبقه بندی قصه های ایرانی
<مارزلف = مارتسولف >، اولریش ، ۱۹۵۳ - م ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات سروش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭GR‬,‭۲۹۰‬,‭‌م۲ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<سازشناسی = ساز شناسی >
مسعودیه ، محمدتقی ، ۱۳۰۶- ۱۳۷۷ ؛  تهران سروش (صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران )   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ‭ML‬,‭۵۳۹‬,‭‌م۵‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک