کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -- پ‍خ‍ش‌ اخ‍ب‍ار
روان‌ درم‍ان‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍ون‍ی‍ک‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ م‍ش‍ی‍ر
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
س‍ی‍ن‍م‍ا
ع‍ل‍وم‌ -- ت‍اری‍خ‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍روی‍ج‌ --وس‍ای‍ل‌ دی‍د و ش‍ن‍ودی‌
ک‍م‍ان‍چ‍ه‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
آن‍ت‍ن‍ه‍ا
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍دم‍ات‌
س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ م‍ک‍زی‍ک‍ی‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
اس‍اطی‍ر
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍اری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۲۸۴-
ه‍م‍ای‍ون‍ی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۱۳-
گ‍ری‍ن‌، درک‌ چ‍ارل‍ز
ک‍راوس‌، ج‍ان‌ دان‍ی‍ل‌،۱۹۱۰-
م‍ق‍دم‌، ب‍دری‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ پ‍ور، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۳۳-
خ‍ات‍ون‌آب‍ادی‌، اح‍م‍د
ن‍اص‍ری‌ طاه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ت‍ی‍رل‌، راب‍رت‌
ه‍ن‍ک‍اک‌، آل‍ن‌، ۱۹۶۵-
گ‍س‍ن‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۰۷-
وک‍ی‍ل‍ی‍ان‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۶-
رن‍دل‌، ج‍ان‌ ه‍رم‍ن‌، ۱۸۹۹- ۱۹۸۰
ی‍ح‍ی‍ائ‍ی‌، خ‍س‍رو
ه‍ال‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ وی‍ل‍ی‍ام‌ ه‍ال‍زی‌
ف‍رزاد، ه‍وم‍ان‌
ج‍ی‍ن‍ک‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍رن‍ال‌، ای‍گ‍ن‍اس‍ی‍و، ۱۹۱۰- ۱۹۹۲
ی‍اک‍وب‍س‌، ه‍ان‍س‌، ۱۹۰۲-
ژراردن‌، ل‍وس‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6      
1  
کتاب فارسی
 
 
حسینیه مشیر
همایونی ، صادق ، ۱۳۱۳- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۹۷‬,‭‌ی۷۴‍ه۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حکمت شرق و روان درمانی غرب
یاکوبس ، هانس ، ۱۹۰۲- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ی۲‌ح۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تلویزیون آموزشی :راهنمای عملی تلویزیون آموزشی
هنکاک ، آلن ، ۱۹۶۵- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۴/۷‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیت المقدس شهر پیامبران
ناصری طاهری ، عبدالله ، ۱۳۳۹- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭‌ن۲‌ج۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آفتاب و نیرو :نیروگاههای جدید خورشیدی ( سولار هیدرژن ...)
فرزاد، هومان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف۴آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آثاری از استاد بهاری
بهاری ، علی اصغر، ۱۲۸۴- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
تصویر متحرک :راهنمای سواد سینمایی
گسنر، رابرت ، ۱۹۰۷- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۴۴‬,‭‌گ۵‌ت۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقوام سرزمین مکزیک :از فرهنگهای آغازین تا ازتک
برنال ، ایگناسیو، ۱۹۱۰- ۱۹۹۲ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۱۹/۷‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فیلم :جایگاه سینما در علوم انسانی
جینکز، ویلیام ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تمثیل و مثل
وکیلیان ، احمد، ۱۳۲۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۶‬,‭و۸‌ت۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ژورنالیسم تلویزیونی
تیرل ، رابرت ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۸۴‬,‭‌ت۸ژ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بیونیک ( تکنولوژی از جانداران الهام می گیرد)
ژراردن ، لوسین ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۲۰‬,‭ژ۴‌ب۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به فلسفه
رندل ، جان هرمن ، ۱۸۹۹- ۱۹۸۰ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۲۱‬,‭ر۹د۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اعتصاب رنگها
یحیائی ، خسرو ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۲۳‬,‭‌ح۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره ، بیان نمادین
اسماعیل پور، ابوالقاسم ، ۱۳۳۳- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در آموزشگاه ( روانشناسی آموزشگاهی )
مقدم ، بدری ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ و فلسفه علم
هال ، لوئیس ویلیام هالزی ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۳-۸۳
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۲۵‬,‭‍ه۲‌ت۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
رادیو و ارتباط توسعه ای
خاتون آبادی ، احمد ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴/۵‬,‭‌ف‍لا۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الکترونیک
گرین ، درک چارلز ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۰‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
آنتنها :اصول و مبانی
کراوس ، جان دانیل ،۱۹۱۰- ؛  [تهران ] سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۱/۶‬,‭‌ک۴آ۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6