کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍روش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ -- پ‍خ‍ش‌ اخ‍ب‍ار
ای‍ران‌ - ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
روان‌ درم‍ان‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ب‍ی‍ون‍ی‍ک‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ م‍ش‍ی‍ر
ارت‍ب‍اط
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
س‍ی‍ن‍م‍ا
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌
ک‍م‍ان‍چ‍ه‌ -- پ‍ارت‍ی‍س‍ی‍ون‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- م‍ق‍دم‍ات‌
س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ م‍ک‍زی‍ک‍ی‌ -- آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
اس‍اطی‍ر
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ج‍غ‍راف‍ی‍ا
ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌
ان‍رژی‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌
 
پدیدآور:
ب‍ه‍اری‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر، ۱۲۸۴-
ه‍م‍ای‍ون‍ی‌، ص‍ادق‌، ۱۳۱۳-
م‍ق‍دم‌، ب‍دری‌
م‍ح‍س‍ن‍ی‍ان‌ راد، م‍ه‍دی‌
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ پ‍ور، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۳۳-
ن‍اص‍ری‌ طاه‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۹-
ت‍ی‍رل‌، راب‍رت‌
ه‍ن‍ک‍اک‌، آل‍ن‌، ۱۹۶۵-
گ‍س‍ن‍ر، راب‍رت‌، ۱۹۰۷-
م‍دن‍ی‌، ج‍لال‌ ال‍دی‍ن‌،۱۳۱۶
وک‍ی‍ل‍ی‍ان‌، اح‍م‍د، ۱۳۲۶-
اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،۴۲۸-۳۷۰ ق‌
رن‍دل‌، ج‍ان‌ ه‍رم‍ن‌، ۱۸۹۹- ۱۹۸۰
ی‍ح‍ی‍ائ‍ی‌، خ‍س‍رو
ف‍رزاد، ه‍وم‍ان‌
ج‍ی‍ن‍ک‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌
ب‍رن‍ال‌، ای‍گ‍ن‍اس‍ی‍و، ۱۹۱۰- ۱۹۹۲
ی‍اک‍وب‍س‌، ه‍ان‍س‌، ۱۹۰۲-
ک‍اپ‍ل‍س‍ت‍ون‌، ف‍ردری‍ک‌ چ‍ارل‍ز،۱۹۷۰-
ژراردن‌، ل‍وس‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، س‍روش‌
س‍روش‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سینا
ابن سینا، حسین بن عبدالله ،۴۲۸-۳۷۰ ق ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۵۱‬,‭‌ف‍لا۲‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حسینیه مشیر
همایونی ، صادق ، ۱۳۱۳- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۹۷‬,‭‌ی۷۴‍ه۸‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
حکمت شرق و روان درمانی غرب
یاکوبس ، هانس ، ۱۹۰۲- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۰‬,‭‌ی۲‌ح۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران
مدنی ، جلال الدین ،۱۳۱۶ ؛  تهران سروش   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭JQ‬,‭۱۷۸۱‬,‭‌م۴‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تلویزیون آموزشی :راهنمای عملی تلویزیون آموزشی
هنکاک ، آلن ، ۱۹۶۵- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۴۴/۷‬,‭‍ه۹‌ب۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیت المقدس شهر پیامبران
ناصری طاهری ، عبدالله ، ۱۳۳۹- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۳‬,‭‌ن۲‌ج۷‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آفتاب و نیرو :نیروگاههای جدید خورشیدی ( سولار هیدرژن ...)
فرزاد، هومان ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۸۱۰‬,‭‌ف۴آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آثاری از استاد بهاری
بهاری ، علی اصغر، ۱۲۸۴- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭MT‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تصویر متحرک :راهنمای سواد سینمایی
گسنر، رابرت ، ۱۹۰۷- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۴۴‬,‭‌گ۵‌ت۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اقوام سرزمین مکزیک :از فرهنگهای آغازین تا ازتک
برنال ، ایگناسیو، ۱۹۱۰- ۱۹۹۲ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۲۱۹/۷‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۷‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات فیلم :جایگاه سینما در علوم انسانی
جینکز، ویلیام ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۴‬,‭‌ج۹‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۶۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تمثیل و مثل
وکیلیان ، احمد، ۱۳۲۶- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۹۹۶‬,‭و۸‌ت۸‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ژورنالیسم تلویزیونی
تیرل ، رابرت ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۷۸۴‬,‭‌ت۸ژ۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بیونیک ( تکنولوژی از جانداران الهام می گیرد)
ژراردن ، لوسین ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۲۰‬,‭ژ۴‌ب۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به فلسفه
رندل ، جان هرمن ، ۱۸۹۹- ۱۹۸۰ ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۲۱‬,‭ر۹د۴‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اعتصاب رنگها
یحیائی ، خسرو ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۳۲۳‬,‭‌ح۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اسطوره ، بیان نمادین
اسماعیل پور، ابوالقاسم ، ۱۳۳۳- ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۳۱۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فیلسوفان انگلیسی از هابز تا هیوم
کاپلستون ، فردریک چارلز،۱۹۷۰- ؛  تهران انتشارات علمی و فرهنگی ، سروش   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۱۳۱‬,‭‌ک۲‌ف۹‬,‭۱۳۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<ارتباط شناسی = ارتباطشناسی :>ارتباطات انسانی ( میان فردی ، گروهی ، جمعی )
محسنیان راد، مهدی ؛  تهران سروش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۵۸‬,‭‌م۳۳‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد روانشناسی در آموزشگاه ( روانشناسی آموزشگاهی )
مقدم ، بدری ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۵۱‬,‭‌م۷‌ک۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9