کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍روری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
خ‍ج‍ال‍ت‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
گ‍زن‍ف‍ون‌، ق‍رن‌۴ ق‌.م‌.ه‍ی‍رون‌ --ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌
 
پدیدآور:
ت‍ی‍ف‍ی‍ن‌،ج‍وزف‌،۱۹۰۵-
ت‍ی‍ف‍ی‍ن‌، ج‍وزف‌،۱۹۰۵ -م‌.
س‍روری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰-
اش‍ت‍راوس‌، ل‍ئ‍و،۱۹۷۳-۱۸۹۹
ت‍وم‍ا دوس‍ن‌ل‍وران‌، ری‍م‍ون‌ دو، ۱۸۸۸-
 
ناشر:
م‍ه‍رآئ‍ی‍ن‌
س‍خ‍ن‌
ن‍گ‍اه‌
ب‍ع‍ث‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍اررات‌ ب‍ع‍ث‍ت‌
ن‍ش‍ر ن‍ک‍ت‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تفاوتهای فردی
سروری ، محمدحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷‬,‭‌س۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
قلمرو روان شناسی
سروری ، محمدحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران نشر نکته   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی صنعتی
تیفین ،جوزف ،۱۹۰۵- ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
چاره کمروئی ، قدرت اراده ، دقت
توما دوسن لوران ، ریمون دو، ۱۸۸۸- ؛  [تهران ] مهرآئین   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌خ۳‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی استبداد
اشتراوس ، لئو،۱۹۷۳-۱۸۹۹ ؛  تهران نگاه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PA‬,‭۴۴۹۴‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی صنعتی ( ۲)
تیفین ، جوزف ،۱۹۰۵ -م . ؛  تهران موسسه انتشاررات بعثت   ، ۱۳۸۵-۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت۹ر۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >صنعتی ( ۱)
تیفین ، جوزف ،۱۹۰۵ -م . ؛  تهران بعثت   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌ت۹ر۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک