کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ارت‍ب‍اطی‌، س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍اخ‍ت‍اری‌، س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌،
آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ 01 - ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌ - ف‍را ک‍م‍ون‍ی‍س‍م‌ - س‍رم‍ای‍ه‌ داری‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍اث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌( ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ )و س‍ل‍ی‍ق‍ه‌ ل‍ب‍اس‌ پ‍وش‍ی‍دن‌ دخ‍ت‍ران‌ در م‍ش‍ه‍د
س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ج‍رائ‍م‌ --پ‍ی‍ش‍گ‍ری‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌
ه‍م‍س‍رک‍ش‍ی‌
ای‍ران‌ --اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ --ق‍رن‌۱۳ ق‌.
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ خ‍ان‍واده‌
ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ب‍د س‍رم‍ای‍ه‌ گ‍ذاری‌
س‍رم‍ای‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- اس‍ت‍رال‍ی‍ا -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
ه‍ن‍ج‍ار گ‍س‍ی‍خ‍ت‍گ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ --ای‍ران‌ --رش‍ت‌ --ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ی‌
ت‍ک‍وی‍ن‌ س‍رم‍ای‍ه‌ داری‌ در ای‍ران‌
م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍رک‍ت‌ ه‍ا)RSC(
ع‍دال‍ت‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍اظم‍ی‌، م‍ح‍راب‌
م‍ن‍ف‍رد، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ازگ‍ی‍ر، ف‍اطم‍ه‌
ف‍ش‍اه‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
<م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‍زاده‌= م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ زاده‌>، م‍ح‍م‍د
دادخ‍واه‌، اف‍س‍ان‍ه‌
<ک‍س‍ت‍ل‍ز= ک‍اس‍ت‍ل‍ز>، م‍ان‍وئ‍ل‌، ۱۹۴۲ - م‌
ری‍چ‍اردس‍اک‍وا
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ث‍ار، م‍ج‍ی‍د
ب‍اب‍ازاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍اج‍ب‍خ‍ش‌، ک‍ی‍ان‌، ۱۳۴۰-
رواس‍ان‍ی‌، ش‍اپ‍ور
ف‍رج‍ی‍ه‍ا، م‍ح‍م‍د
م‍خ‍ت‍اری‌پ‍ور، م‍رض‍ی‍ه‌
<ک‍ل‍م‍ن‌= ک‍ول‍م‍ن‌>، ج‍ی‍م‍زس‍ام‍وئ‍ل‌،
غ‍ف‍اری‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۳-
رس‍ت‍م‍ی‌، ن‍گ‍ار
ق‍رب‍ان‍ی‌ طال‍م‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌
پ‍رف‍روغ‌، م‍ژده‌
 
ناشر:
ج‍ن‍گ‍ل‌
آش‍ی‍ان‌
ن‍ش‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌- م‍ع‍اون‍ت‌ آم‍وزش‌ ن‍اج‍ا- اداره‌ ک‍ل‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍ت‍ون‌ درس‍ی‌
ش‍ی‍رازه‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
طرح‌ ن‍و
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
ف‍ن‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
وان‍ی‍ا
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍وت‍ن‍ب‍رگ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و اصول اقتصاد آموزش و پرورش
مختاری پور، مرضیه ؛  اصفهان جنگل   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۶۵‬,‭‌م۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری انتظامی از جرم
فرجیها، محمد ؛  تهران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران - معاونت آموزش ناجا- اداره کل منابع و متون درسی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HV‬,‭۶۷۷۳‬,‭‌ف۴‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دولت و حکومت ایران در دوره تسلط استعمار< سرمایه داری = سرمایه داری >
رواسانی ، شاپور ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭ر۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه تاثیر سرمایه اجتماعی بر< ارتقاء= ارتقای >شغلی ( مطالعه ای در زنان شاغل در بانک سپه )
قربانی طالمی ، سمیه ؛  تهران ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۲۵،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه سرمایه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی خانواده بر احتمال قبولی داوطلبان در آزمون سراسری دانشگاه
منفرد، حسین ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۳،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه اجتماعی و تاثیر آن بر سیاستگذاری عمومی
تهران پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌س۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عصر اطلاعات :اقتصاد، جامعه و فرهنگ ( پایان هزاره )
<کستلز= کاستلز>، مانوئل ، ۱۹۴۲ - م ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۸۰-
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌ک۲‌ع۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
ایجاد سبد سهام بهینه با لحاظ معیارهای < مسئولیت = مسوولیت >اجتماعی از طریق مدل تلفیقی MDAM ، تئوری خاکستری و برنامه ریزی ریاضی مختلط بازه ای
رستمی ، نگار ؛  دانشگاه علم و فرهنگ فنی مهندسی   ، بهمن ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۳۲،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی نقش باشگاه انقلاب در زنجیره سبک زندگی اعضاء مجموعه
پرفروغ ، مژده ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۷،RT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر عدالت سازمانی بر سرمایه اجتماعی در شهرداری تهران -مطالعه موردی : منطقه 91 شهرداری تهران
ناظمی ، محراب ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۱،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل انتخاب سبد< سرمایه گذاری = سرمایه گذاری >با استفاده از اطلاعات ذهنی و شبکه اجتماعی اطراف < سرمایه گذار= سرمایه گذار>
بابازاده ، حسین ؛  علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۷،FT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تکوین < سرمایه داری = سرمایه داری >در ایران
فشاهی ، محمد رضا ؛  انتشارات گوتنبرگ   ، ۱۹۰۵
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر حاکمیت شرکتی مطالعه موردی : بانک مهر اقتصاد تهران نگارش :
بازگیر، فاطمه ؛  دانشگاه علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۱۰۵،ST
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل عوامل اجتماعی بر سلیقه پوشش نوجوان دختر در گروه سنی 31 71 سال ( مطالعه موردی :منطقه 1 5 شهر مشهد)
دادخواه ، افسانه ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۲۲،XT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سرمایه اجتماعی :اعتماد، دموکراسی و توسعه
تاجبخش ، کیان ، ۱۳۴۰- ؛  تهران نشر پژوهش شیرازه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌ت۲‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کیفیت زندگی :شاخص توسعه اجتماعی
غفاری ، غلامرضا، ۱۳۴۳- ؛  تهران شیرازه   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵‬,‭‌غ۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
سرمابه اجتماعی در جامعه آنومیک ( از نظریه تا سنجش )
حسینی نثار، مجید ؛  تهران وانیا   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۷۰۸‬,‭‌ح۵‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عوامل موثر در افزایش همسرکشی ( مطالعه موردی :استان تهران در سال های ۱۳۸۲-۱۳۹۲)
<محمدعلیزاده = محمد علی زاده >، محمد ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵، ۱۰۱،LT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
پسا کمونیسم - مفاهیم علوم اجتماعی 01
ریچاردساکوا ؛  آشیان   ،
شماره راهنما: ‭HX‬,‭۴۴/۵‬,‭‌س ۲ ‌پ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
<بنیاد های = بنیادهای >نظریه اجتماعی
<کلمن = کولمن >، جیمزساموئل ، ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۵۱۱‬,‭‌ک۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2