کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍رای‌ دان‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍پ‍ل‍ر -، ی‍وه‍ان‍س‌ -، ۱۵۷۱- ۱۶۳۰ م‌ -- .ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
م‍ن‍دل‌، گ‍رگ‍ور، ۱۸۲۲- ۱۸۸۴ م‌ -- .ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
گ‍اوس‌ -، ک‍ارل‌ ف‍ری‍دری‍ش‌ -، ۱۷۷۷- ۱۸۵۵ م‌
ف‍ی‍زی‍ک‍دان‍ان‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ت‍ن‍ت‌، م‍ارگ‍ارت‌ ب‍ی‌ .دب‍ل‍ی‍و.، ۱۹۴۴ - م‌
ادل‍س‍ون‌، ادوارد، ۱۹۳۲ - م‌
<ول‍ک‍ل‌= وول‍ک‍ل‌>، ج‍ی‍م‍ز راب‍رت‌، ۱۹۶۲ - م‌
ه‍ارگ‍ی‍ت‍ای‌، ای‍ش‍ت‍وان‌، ۱۹۴۱ - م‌
 
ناشر:
س‍رای‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
شاهزاده ریاضیات
تنت ، مارگارت بی .دبلیو.، ۱۹۴۴ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :, 10159988آدرس ناشر :تهران - خیابان فاطمی خیابان هشت بهشت مجتمع هشت بهشت پلاک 02 سرای دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹‬,‭‌گ۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
یوهانس کپلر و ستاره شناسی نوین
<ولکل = وولکل >، جیمز رابرت ، ۱۹۶۲ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :۸۸۹۹۵۱۰۱ سرای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۳۶‬,‭‌ک۲و۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مریخی های عرصه دانش
هارگیتای ، ایشتوان ، ۱۹۴۱ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :۸۸۹۹۵۱۰۱ سرای دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۵‬,‭‍ه۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مندل
ادلسون ، ادوارد، ۱۹۳۲ - م ؛  تهران : تلفن ناشر :10159988 سرای دانش   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۴‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک