کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍د و س‍دس‍ازی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍د و س‍دس‍ازی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍د و س‍دس‍ازی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍د و س‍دس‍ازی‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
 
پدیدآور:
رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۵-
س‍ی‍م‍اف‍ر، ش‍ج‍اع‌ال‍دی‍ن‌
ش‍م‍س‍ای‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌،۱۳۲۶-
ب‍اه‍رطالاری‌،طاه‍ر،۱۳۴۸-
ب‍ی‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌
 
ناشر:
ب‍اغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ره‌ ش‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ن‍ی‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
محاسبه و اصول سدسازی
سیمافر، شجاع الدین ؛  تهران نیا   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۹‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >انتقال آب
بیرامی ، محمدکریم ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ب۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >آبی
تهران ره شهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی سد
باهرطالاری ،طاهر،۱۳۴۸- ؛  اردبیل باغ اندیشه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
طراحی سدهای انحرافی
شمسایی ، ابوالفضل ،۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ،موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ش۸ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
سدهای خاکی
رحیمی ، حسن ،۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۳‬,‭ر۳‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و ساخت سدهای مخزنی
شمسایی ، ابوالفضل ،۱۳۲۶- ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ش۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک