کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍د و س‍دس‍ازی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍د و س‍دس‍ازی‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ده‍ای‌ خ‍اک‍ی‌
 
پدیدآور:
رح‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۲۵-
ب‍اه‍رطالاری‌،طاه‍ر،۱۳۴۸-
<وف‍ای‍ی‍ان‌= وف‍ائ‍ی‍ان‌>، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۲۴-
وف‍ای‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود،۱۳۲۴-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ب‍اغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
ره‌ ش‍ه‍ر
ارک‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<سازه های = سازه های >آبی
تهران ره شهر   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مهندسی سد
باهرطالاری ،طاهر،۱۳۴۸- ؛  اردبیل باغ اندیشه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۰‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سدهای خاکی
رحیمی ، حسن ،۱۳۲۵- ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۳‬,‭ر۳‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات اجرایی در مورد سدهای خاکی
وفاییان ، محمود،۱۳۲۴- ؛  اصفهان ارکان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۳‬,‭و۷‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
سدهای خاکی
<وفاییان = وفائیان >، محمود، ۱۳۲۴- ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۵۴۳‬,‭و۷‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک