کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍خ‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‌ -- پ‍ی‍ش‌ از اس‍لام‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۴ ق‌
ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۷۹۲ ق‌ .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌، ۵۲۰- ۵۹۵ ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ -- رده‌ب‍ن‍دی‌
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ع‍رف‍ان‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۶ ق‌
ف‍ی‍ل‍م‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لاف‍ی‌
ف‍ارس‍ی‌ --اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌،۵۳۰ ؟ - ۶۱۴ ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
آم‍وخ‍ت‍ن‌ -- روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ - ق‍رن‌۷ ق‌
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌،- ۶۹۱ ؟ق‌ -- .ن‍ق‍دو ت‍ف‍س‍ی‍ر
 
پدیدآور:
زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱-
س‍روری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۱۰-
ت‍ف‍ض‍ل‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۶- ۱۳۷۵
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق‌
پ‍ارس‍ا، م‍ح‍م‍د، ۱۳۰۴-
زری‍ن‌ک‍وب‌،ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۷۸-۱۳۰۱
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌م‍ح‍م‍دب‍ن‌م‍ح‍م‍د،۶۷۲-۶۰۴ ق‌
ع‍وف‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ق‍رن‌۷ ق‌
ع‍طار، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق‌
زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،
ژن‍ده‌پ‍ی‍ل‌، اح‍م‍دب‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۴۴۱- ۵۳۶ ق‌
ث‍روت‌،م‍ن‍ص‍ور
ل‍ی‍ن‍دزی‌،اس‌.ج‍ی‌.ئ‍ی‌.
ری‍اح‍ی‌، ب‍زرگ‍م‍ه‍ر،۱۳۳۹-
م‍خ‍م‍ل‍ب‍اف‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۶-
زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
زری‍ن‌ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۷۸-۱۳۰۱
 
ناشر:
س‍خ‍ن‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
جوامع الحکایات :تاریخ ایران و اسلام
عوفی ، محمدبن محمد، قرن ۷ ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۶۲‬,‭‌ج۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی تفاوتهای فردی
سروری ، محمدحسین ، ۱۳۱۰- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۷‬,‭‌س۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نقد ادبی
زرین کوب ، عبدالحسین ، ۱۳۰۱- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۱‬,‭ز۴آ۵‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
شاهنامه فردوسی
فردوسی ، ابوالقاسم ،۴۱۶-۳۲۹ ؟ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۰‬,‭‌ف۴‌ش۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
از کوچه رندان ؛ درباره زندگی و اندیشه حافظ
زرین کوب ، عبدالحسین ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۳۵‬,‭ز۴‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام
تفضلی ، احمد، ۱۳۱۶- ۱۳۷۵ ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۸‬,‭‌ت۷‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
از جام شیخ جام :گزیده آثار شیخ جام
ژنده پیل ، احمدبن ابوالحسن ، ۴۴۱- ۵۳۶ ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۸۶‬,‭ژ۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی
مولوی ، جلال الدین محمدبن محمد،۶۷۲-۶۰۴ ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۹۸‬,‭آ۱‌ف‍لا۵‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
نون و گلدون
مخملباف ، محسن ، ۱۳۳۶- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۱۹۹۷‬,‭‌ن۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
پیر گنجه در جستجوی ناکجاآباد :درباره زندگی ، آثار و اندیشه نظامی
زرین کوب ، عبدالحسین ، ۱۳۰۱- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۱۳۵‬,‭ز۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه ساختمان
ریاحی ، بزرگمهر،۱۳۳۹- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭ر۹و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشخیصی وآماری اختلالهای روانی = ]RT-VI-MSD دی .اس .ام -فور -تی .آر ]متن تجدید نظر شده
تهران سخن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۵/۲‬,‭ر۴ط۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تشخیص و درمان اختلالهای روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی
لیندزی ،اس .جی .ئی . ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۶۷‬,‭‌ل۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >یادگیری بر بنیاد نظریه ها
پارسا، محمد، ۱۳۰۴- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۶۰‬,‭‌پ۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
حدیث خوش سعدی :درباره اندیشه و زندگی سعدی
زرین کوب ، عبدالحسین ،۱۳۷۸-۱۳۰۱ ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۱۵‬,‭ز۴‌ح۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نامورنامه :درباره فردوسی و شاهنامه
زرین کوب ،عبدالحسین ،۱۳۷۸-۱۳۰۱ ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۵‬,‭ز۴‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دیدار با کعبه جان :درباره زندگی ،آثار و اندیشه خاقانی
زرین کوب ، عبدالحسین ، ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۸۸۵‬,‭ز۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
صدای بال سیمرغ :درباره زندگی و اندیشه عطار
زرین کوب ، عبدالحسین ،۱۳۷۸-۱۳۰۱ ؛  تهران سخن   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۵۵‬,‭ز۴‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مختارنامه :مجموعه رباعیات
عطار، محمدبن ابراهیم ،۵۳۷ ؟- ۶۲۷ ؟ق ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۰۴۵‬,‭‌ع۶‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کنایات
ثروت ،منصور ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۲۹۹۴‬,‭‌ث۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4