کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طال‍ع‍ات‌ اپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌
م‍واد م‍خ‍در --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
 
پدیدآور:
ف‍اض‍ل‍ی‌، ع‍ص‍م‍ت‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ م‍واد م‍خ‍در
 
ناشر:
دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مصرف مواد مخدر در میان معتادان مرد در ایران
فاضلی ، عصمت ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۸۲
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول مربوط به کاهش تقاضا(اپیدمیولوژی ، پیشگیری و درمان )
برنامه بین المللی کنترل مواد مخدر ؛  دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر   ،
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک