کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داروه‍ا -- س‍و اس‍ت‍ف‍اده‌
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد -- درم‍ان‌
ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ --درم‍ان‌ --دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ر، پ‍ی‍ت‍ر
ف‍ی‍ن‍ل‍ی‌، ج‍ی‍م‍ز آر.
پ‍ی‍ک‍ات‌، ت‍ری‌
واش‍ت‍ون‌، آرن‍ول‍د ام‌.
ب‍ی‍ک‍ر، آم‍ان‍دا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در، دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور: س‍ت‍اد م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا م‍واد م‍خ‍در
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد،< برنامه ریزی = برنامه ریزی >تکلیف محور
فینلی ، جیمز آر. ؛  تهران : تلفن ناشر :-۲۲۴۸۵۲۹۸-۲۲۴۵۵۱۱۴ ، ۲۲۴۴۲۰۴۹ ،آدرس ناشر :جاده لشکرک - ازگل - خ نخل - ص پ ۴۶۹۷-۱۹۳۹۵ ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ف۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<روان درمانی = رواندرمانی >اختلالات مربوط به مصرف مواد و الکل
واشتون ، آرنولد ام . ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭و۲ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
درمان راه حل محور سوء مصرف مواد
پیکات ، تری ؛  تهران ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌پ۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درمان اعتیاد مبتنی بر شواهد علمی
میلر، پیتر ؛  تهران دانشگاه پیام نور، ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌م۹د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای بالینی همراهی مشکلات روانی و مواد و الکل
بیکر، آماندا ؛  تهران دانشگاه پیام نور: ستاد مبارزه با مواد مخدر   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ب۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک