کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍ن‍ر و اج‍ت‍م‍اع‌
ادب‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ --ف‍ارس‍ی‌ و ع‍رب‍ی‌
ک‍ل‍ی‍س‍ا ه‍ای‌ ارام‍ن‍ه‌( ارم‍ن‍ی‌ ه‍ا )در ای‍ران‌
ادب‍ی‍ات‌ -- زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- س‍ب‍ک‌
س‍ب‍ک‌ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌،۱۳۲۸-
ف‍ت‍وح‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۳-
ب‍ه‍ار، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۲۶۵- ۱۳۳۰
ژن‍ت‌، ژرار، ۱۹۳۰ - م‌
آری‍ان‌پ‍ور، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌،۱۳۰۳-
ن‍دا، طه‌،- ۱۹۹۹ م‌.
ادوارطزاری‍ان‌، ش‍اق‍ی‍ک‌
ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌، ۱۳۲۸-
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ی‍ت‍رام‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍و
ه‍ن‍ر و م‍ع‍م‍اری‌
س‍خ‍ن‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍ت‍را
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ن‍ش‍ر گ‍س‍ت‍ره‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
<سبک شناسی = سبک شناسی >، یا، تاریخ تطور نثر فارسی
بهار، محمدتقی ، ۱۲۶۵- ۱۳۳۰ ؛  تهران امیرکبیر، کتابهای پرستو   ، ۱۳۴۹-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۷۲‬,‭‌ب۹‌س۲‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<سبک شناسی = سبک شناسی >، یا، تاریخ تطور نثر فارسی
بهار، محمدتقی ، ۱۲۶۵- ۱۳۳۰ ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۷۲‬,‭‌ب۹‌س۲۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اجمالی از تحقیق ا.ح .آریان پور درباره جامعه شناسی هنر
آریان پور، امیرحسین ،۱۳۰۳- ؛  تهران نشر گستره   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭N‬,‭۷۲‬,‭آ۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سبک شناسی شعر
شمیسا، سیروس ،۱۳۲۸- ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۸۵
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کلیات < سبک شناسی = سبک شناسی >
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر یترام   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۴۸‬,‭‌ش۸‌ک۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<سبک شناسی = سبک شناسی >نثر
شمیسا، سیروس ، ۱۳۲۸- ؛  تهران نشر میترا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۷۲‬,‭‌ش۸‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
ادبیات تطبیقی
ندا، طه ،- ۱۹۹۹ م . ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۷۹‬,‭‌ن۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
طبقه بندی موضوعی و سبک شناسانه ی < نقاشی های = نقاشیهای >کلیساهای گریگوری تهران
ادوارطزاریان ، شاقیک ؛  علم و فرهنگ هنر و معماری   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۲۰،NT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
<سبک شناسی = سبک شناسی :>نظریه ها، رویکردها و روش ها
فتوحی ، محمود، ۱۳۴۳- ؛  تهران سخن   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۸۷۲‬,‭‌ف۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تخیل و بیان :نقد زبانشناختی
ژنت ، ژرار، ۱۹۳۰ - م ؛  تهران bتلفن ناشر :46309372190 ،آدرس ناشر :تهران - سخن   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۵‬,‭ژ۹‌ت۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک