کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : س‍ب‍زوار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍ا۱۲۳
پ‍ی‍ام‍ه‍ا و ج‍م‍لات‌ ص‍ادق‌ ه‍دای‍ت‌
زل‍زل‍ه‌--م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ب‍ت‍ن‌
اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
داس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ -ق‍رن‌ ۲۰ م‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ح‍س‍اب‍داری‌ --آزم‍ون‍ه‍ا و ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا
ب‍ت‍ن‌ -- آزم‍ای‍ش‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ف‍ی‍روزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ف‍ی‍روزی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا،گ‍رد آورن‍ده‌
ب‍ان‍ج‍ی‌، ج‌ .اچ‌ .، ۱۹۴۴ - م‌
اس‍ک‍ن‍دری‌ ن‍داف‌، ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۶-
<ت‍اب‍ش‍پ‍ور= ت‍اب‍ش‌ پ‍ور>، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ک‍رای‍ت‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌
دل‍ب‍ری‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۵۴-
ن‍ی‍وم‍ن‌، ج‍ان‌
دل‍ب‍ری‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۰-
ق‍ب‍ان‍چ‍ی‌، ض‍رام‌،۱۳۴۰-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
ام‍ی‍د م‍ه‍ر
ام‍ی‍دم‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ح‍ک‍ی‍م‌ س‍ب‍زواری‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تستهای طبقه بندی شده عمومی و تخصصی زبان کارشناسی ارشد حسابداری همراه با مهمترین نکات گرامر زبان انگلیسی
قبانچی ، ضرام ،۱۳۴۰- ؛  سبزوار امیدمهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ق۲‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست های طبقه بندی شده دروس تخصصی کارشناسی ارشد حسابداری ( ۱۳۷۰-۱۳۸۵)
دلبری ، حسن ،۱۳۵۴- ؛  سبزوار امیدمهر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه تست های طبقه بندی شده دروس تخصصی کارشناسی ارشد حسابداری ( ۱۳۷۰-۱۳۸۸)
دلبری ، حسن ،۱۳۵۴- ؛  سبزوار امیدمهر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭د۸‌م۳۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طعمه
کرایتون ، مایکل ؛  سبزوار امیدمهر   ، ۱۳۸۳
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پیامک های دکتر علی شریعتی
فیروزی ، علیرضا،گرد آورنده ؛  سبزوار امید مهر   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
پیامک های صادق هدایت
فیروزی ، علیرضا ؛  سبزوار امید مهر   ، ۱۳۸۷
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مسائل مبانی مهندسی زلزله و بارگذاری < لرزه ای = لرزه ای >
<تابشپور= تابش پور>، محمد رضا ؛  تهران , سبزوار فدک ایساتیس , دانشگاه تربیبت معلم سبزوار   ، ۱۳۸۸ , ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌ت۲‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بایسته های فعالیت فرهنگی در دانشگاه
دلبری ، مهدی ، ۱۳۵۰- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۰۵۷۱۴۰۰۲۰۰۶,نمابر ناشر ; ۰۵۷۱۴۰۰۲۰۰۶,آدرس ناشر :سبزوار- پردیس دانشگاه تربیت معلم سبزوار- صندوق پستی 793 سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭LA‬,‭۱۳۵۳‬,‭د۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی اقتصادی در مهندسی و مدیریت پروژه
اسکندری نداف ، حمید، ۱۳۵۶- ؛  سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭ر۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی بتن در< سازه ها= سازه ها( >آزمایشات بتن سخت شده )
بانجی ، ج .اچ .، ۱۹۴۴ - م ؛  سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ب۲‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تکنولوژی بتن پیشرفته
نیومن ، جان ؛  سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ن۸‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آزمایشگاه تکنولوژی بتن
اسکندری نداف ، حمید، ۱۳۵۶- ؛  سبزوار دانشگاه حکیم سبزواری   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۳۹‬,‭‌ف‍لا۵آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک