کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۸-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍اد
ش‍ی‍ع‍ه‌ -- پ‍رس‍ش‌ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ه‍ا
م‍وف‍ق‍ی‍ت‌
ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌(ع‍ال‍ی‌)
ت‍ف‍اس‍ی‍ر( س‍وره‌ ل‍ق‍م‍ان‌)
م‍ح‍م‍د( ص‌)، پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌، ۵۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۱۱ ق‌ -- .س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ک‍لام‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ -- م‍ت‍ون‌ ق‍دی‍م‍ی‌ ت‍ا ق‍رن‌۱۴
اس‍لام‌ --ب‍ررس‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌
 
پدیدآور:
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۸-
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍س‍ب‌، س‍ی‍د رض‍ا، ۱۳۳۲-
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر،۱۳۰۸-
ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌، ۶۴۸- ۷۲۶ ق‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
دارال‍ف‍ک‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ الام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)
ن‍ش‍ر م‍ش‍ع‍ر
ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍س‍ل‌ ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
فروغ ابدیت :تجزیه و تحلیل کاملی از زندگانی پیامبر اکرم
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲/۹‬,‭‌س۲۵‌ف۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مربی نمونه :تفسیر سوره لقمان
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  قم حوزه علمیه قم ، دفتر تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۲/۶۵۲‬,‭‌س۲‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
رمز پیروزی مردان بزرگ
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  قم نسل جوان   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۱۶۱۸‬,‭‌ف۲‌س۲‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۲
سبحانی تبریزی ، جعفر،۱۳۰۸- ؛  قم دفتر نشر معارف   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌س۲‌ف‍لا۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<معاد شناسی = معادشناسی >
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  قم دارالفکر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲‬,‭‌س۲‌م۶۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تسلیک النفس الی حظیره القدس
علامه حلی ، حسن بن یوسف ، ۶۴۸- ۷۲۶ ق ؛  قم موسسه الامام صادق (ع )   ، ۱۴۲۶ق .=۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۰‬,‭‌ع۸‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اندیشه اسلامی ۲
سبحانی تبریزی ، جعفر، ۱۳۰۸- ؛  تهران دانشگاه پیام نور   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷‬,‭‌س۲‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
شیعه پاسخ < میدهد= می دهد>
حسینی نسب ، سید رضا، ۱۳۳۲- ؛  [تهران ] نشر مشعر   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ح۵‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک