کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌
اس‍ت‍ع‍داد ری‍اض‍ی‌
ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌، ۱۸۸۳ - ۱۹۳۱ lilahK narbiG ,narbiG -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍دی‍ری‍ت‌-ب‍ه‍ره‌ وری‌ ک‍ار
 
پدیدآور:
اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
خ‍اک‍ی‌،غ‍لام‍رض‍ا
خ‍اک‍ی‌ ، غ‍لام‍رض‍ا
ک‍اظم‍ی‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍ان‍ون‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
س‍ای‍ه‌ ن‍م‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مدیریت بهره وری ،(تجزیه و تحلیل آن در سازمان )
خاکی ، غلامرضا ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷‬,‭‌خ۲آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی و پرورش استعداد ریاضی
کاظمی حقیقی ، ناصرالدین ؛  تهران کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۱‬,‭‌ک۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پرسه در کرانه های یک روح
خاکی ،غلامرضا ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭PJA‬,‭۴۸۵۶‬,‭‌ب۴۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
<برنامه ریزی = برنامه ریزی >استراتژیک و کاربرد آن
احمدی ، حسین ؛  تهران سایه نما   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۰/۲۸‬,‭‌ف‍لا۳‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک