کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍اپ‌ ۲۰۰۰( - ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اپ‌ --۲۰۰۰(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ات‍ب‍ز( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ازه‌،ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
س‍اپ‌ ۲۰۰۰(ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر .)س‍ازه‌، ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اپ‌ ۲۰۰۰( - ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍اپ‌ - ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
 
پدیدآور:
<پ‍اک‌ ن‍ی‍ت‌=پ‍اک‌ن‍ی‍ت‌>، ش‍ای‍ان‌، ۱۳۶۲-
ت‍راب‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌،۱۳۵۰-
ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌،اش‍رف‌
داودن‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۶-
ف‍ام‍ورزاده‌، ف‍رش‍ی‍د،۱۳۳۲-
 
ناشر:
س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍ت‍ف‍ک‍ران‌
آذی‍ن‌ رای‍ان‍ه‌
ن‍ش‍ر ج‍وی‍ب‍ار
ع‍ل‍م‌ ع‍م‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای فارسی 0002 PAS)< ساپ = سپ >۲۰۰۰ ) تحلیل استاتیکی
فامورزاده ، فرشید،۱۳۳۲- ؛  تهران آذین رایانه   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ف۲و۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
تهران نشر جویبار   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ر۱۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل و طراحی سازه ها << =0002 PAS ساپ = سپ >۲۰۰۰>
حبیب الله ،اشرف ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ح۲‌ت۲۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مثال های < = 0002 PASسپ ۲۰۰۰>
ترابی ، افشین ،۱۳۵۰- ؛  تهران سیمای دانش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭‌ت۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<تکنیک های = تکنیک های >پیشرفته مدلسازی = مدل سازی >، تحلیل و طراحی در 0002 PAS< و = SBATEساپ ۲۰۰۰ و ایتبز>
داودنبی ، مهدی ، ۱۳۵۶- ؛  تهران علم عمران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۰‬,‭د۲‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
<تحلیل های = تحلیلهای >مورد نیاز در بهسازی < لرزه ای = لرزه ای < >سازه ها= سازه ها>
<پاک نیت =پاک نیت >، شایان ، ۱۳۶۲- ؛  تهران : تلفن ناشر : ۶۶۹۵۱۵۴۳-۴،آدرس ناشر :تهران ، خ . انقلاب ، خ . اردیبهشت ، نرسیده به جمهوری ، جنب نمایشگاه ایرانیان متفکران   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌پ۲‌ت۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک