کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍اوالان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آم‍ار ری‍اض‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌س‍ن‍ج‍ی‌
آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌
روان‌ س‍ن‍ج‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ت‍ون‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
خ‍ان‍واده‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
آزم‍ون‍ه‍ای‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ -- اس‍لام‌
آم‍وخ‍ت‍ن‌ --اخ‍ت‍لالات‌ در ک‍ودک‍ان‌
اع‍ت‍ی‍اد -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ص‍رع‌ .ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌
ه‍وش‌ --ه‍وش‌ آزم‍ای‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌
راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ت‍ون‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ رش‍د
 
پدیدآور:
ل‍ی‍ل‌، ل‍ی‍ن‍دا
<ح‍س‍ن‌ زاده‌= ح‍س‍ن‌زاده‌>، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۴-
روزن‍ه‍ان‌، دی‍وی‍د
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۲۱-
ب‍رادب‍ری‌، ت‍راوی‍س‌
ون‍در زن‍دن‌، ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍ف‍ری‍د
گ‍ری‍ن‍ون‌،ژی‍ل‌
زن‍دی‌پ‍ور ، طی‍ب‍ه‌
<ح‍س‍ن‌زاده‌= ح‍س‍ن‌ زاده‌>، رم‍ض‍ان‌، ۱۳۴۴-
ح‍ق‌، آم‍ب‍ر
ک‍ری‍م‍ی‌، ی‍وس‍ف‌،۱۳۲۳ -گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
ت‍ی‍س‍ون‌، م‍ری‌
گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌
ص‍ف‍وی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌
ن‍ش‍ر س‍اوالان‌: ارس‍ب‍اران‌
س‍اوالان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >نابهنجاری <( آسیب شناسی = آسیب شناسی >روانی )بر اساس < = VI -MSDدی اس ام فور۴>
روزنهان ، دیوید ؛  تهران نشر ساوالان : ارسباران   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۵۴‬,‭ر۸۷ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمار کاربردی (به زبان ساده )
گرینون ،ژیل ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶‬,‭‌گ۴آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات یادگیری :مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه
کریمی ، یوسف ،۱۳۲۳ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۷۰۴‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
متون روانشناسی به زبان انگلیسی
لیل ، لیندا ؛  تهران ساوالان   ، ۲۰۰۳م .=۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ل۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<آزمونهای = ازمون های >روانی ( :مبانی نظری و عملی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹آ۴۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای عملی روان شناسی تجربی
گنجی ، حمزه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۲۰۰‬,‭‌گ۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ ترجمه ( علوم انسانی )
صفوی ، امان الله ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۹‬,‭‌ف۲‌ص۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
روان سنجی ( مبانی نظری آزمونهای روانی )
گنجی ، حمزه ، ۱۳۲۱- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۹‬,‭‌گ۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
ارزشیابی شخصیت
گنجی ، حمزه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌گ۹‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات یادگیری :مسائل نظری و عملی به انضمام مطالعات موردی نمونه
کریمی ، یوسف ،۱۳۲۳ -گردآورنده و مترجم ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۴۷۰۴‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۳۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
اعتیاد
تیسون ، مری ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۵۶۴‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
هوش هیجانی ( مهارتها و آزمونها)
برادبری ، تراویس ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۶‬,‭‌ب۴‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
آزمون هوش هیجانی
برادبری ، تراویس ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۶‬,‭‌ب۴آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مشاوره توان بخشی ( آشنایی با صرع )
زندی پور ، طیبه ؛  تهران نشر ساوالان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۷۳‬,‭ز۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
روان شناسی و سنجش هوش
گنجی ، حمزه ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۷۶‬,‭‌گ۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
<علم النفس = علم النفس >از دیدگاه دانشمندان اسلامی
حق ، آمبر ؛  تهران : تلفن ناشر :34915966 ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب اسلامی ، روبروی دانشگاه تهران ، پاساژ فروزنده ، واحد 412 ساوالان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۱۸‬,‭‌ح۶‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
<روشهای = روش های >تحقیق در علوم رفتاری :راهنمای عملی تحقیق
<حسن زاده = حسن زاده >، رمضان ، ۱۳۴۴- ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۶/۵‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >رشد ( ۱ و۲)
وندر زندن ، جیمز ویلفرید ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۷۱۳‬,‭و۹ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روانشناسی >خانواده ، عشق و ازدواج ( مدیریت خانواده )
<حسن زاده = حسن زاده >، رمضان ، ۱۳۴۴- ؛  تهران : تلفن ناشر :34915966 ،آدرس ناشر :خیابان انقلاب اسلامی ، روبروی دانشگاه تهران ، پاساژ فروزنده ، واحد 412 ساوالان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۴۳‬,‭‌ح۵ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای متون < روان شناسی = روانشناسی >لیندا لیل
لیل ، لیندا ؛  تهران ساوالان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ل۹ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2