کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍گ‍وری‍ت‍م‍ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
س‍اخ‍ت‍ار داده‌ه‍ا
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
س‍ی‌)C(
 
پدیدآور:
ه‍وروی‍ت‍ز، ال‍ی‍س‌
س‍اه‍ن‍ی‌، س‍ارت‍ج‌
<ه‍وروی‍ت‍ز= ه‍ورووی‍ت‍س‌>، ال‍ی‍س‌
<ه‍وروی‍ت‍ز= ه‍وروی‍ت‍س‌>،< آل‍ی‍س‌= ال‍ی‍س‌>
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌: خ‍راس‍ان‌
پ‍رت‍ون‍گ‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد انتشارات خراسان   ،
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان < داده ها= داده ها >به زبان < = C سی >
<هورویتز= هورویتس >،< آلیس = الیس > ؛  مشهد باغانی : خراسان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
طراحی الگوریتمها
هورویتز، الیس ؛  مشهد پرتونگار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۹‍ه۹۳‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول ساختمان داده ها به زبان پاسکال
ساهنی ، سارتج ؛  مشهد انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹‬,‭‌س۲‌س۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
ساختمان داده ها به زبان C++
<هورویتز= هوروویتس >، الیس ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹‍ه۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک