کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ام‍اران‌، ش‍ارل‌، ۱۸۷۹- ۱۹۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍اری‍خ‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
 
پدیدآور:
س‍ام‍اران‌، ش‍ارل‌، ۱۸۷۹- ۱۹۸۲
 
ناشر:
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
روشهای پژوهشی در تاریخ
ساماران ، شارل ، ۱۸۷۹- ۱۹۸۲ ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭D‬,‭۱۶‬,‭‌س۲ر۹‬,‭۱۳۷۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک