کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد
اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
س‍ال‍وات‍وره‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌
 
ناشر:
ن‍ش‍رن‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
ن‍ش‍ر اق‍ت‍ص‍اد ن‍و
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشرنی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری اقتصاد خرد و مسایل آن
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر اقتصاد نو   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل آمار و اقتصادسنجی ( شامل ۶۴۰ مسئله حل شده )
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹‬,‭‌س۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تئوری و مسائل اقتصاد خرد
سالواتوره ، دومینیک ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۷۲‬,‭‌س۲‌ت۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک