کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌(ش‍خ‍ص‌) : س‍اع‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- س‍ی‍اس‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
 
پدیدآور:
س‍اع‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۱۷ - ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی بر شناخت مسائل اقتصادی - سیاسی جهان سوم :سیاست ، قدرت و نابرابری
ساعی ، احمد، ۱۳۱۷ - ، گردآورنده و مترجم ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۲‬,‭‌س۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک