کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازگ‍اری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌ م‍دار( زوج‌درم‍ان‍ی‌ ه‍ی‍ج‍ان‌م‍دار)
س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌
ف‍ش‍ار روان‍ی‌ --پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
س‍ازگ‍اری‌ زن‍اش‍وی‍ی‌( زن‌ و ش‍وه‍ر )و ه‍م‍س‍ران‌
زن‍اش‍وی‍ی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ح‍ل‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‌ ف‍ک‍ری‌-ع‍م‍ل‍ی‌
ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ --ای‍ران‌
روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ذه‍ب‍ی‌-آزم‍ون‍ه‍ا --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ه‍ی‍س‍ت‍رک‍ت‍وم‍ی‌
دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌
ای‍ران‌ --م‍ه‍اج‍رت‌
ک‍ودک‍ان‌ --ن‍اه‍ن‍ج‍اری‍ه‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ --درم‍ان‌
س‍ازگ‍اری‌-ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌
س‍ازگ‍اری‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ زن‍دگ‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍ف‍ی‌، م‍ری‍م‌
ب‍رزگ‍ر، ه‍ان‍ی‍ه‌
<ت‍ی‌ ب‍ک‌= ب‍ک‌>، آرون‌ ت‍ی‌.، ۱۹۲۱ - م‌
ک‍ل‍ی‍ن‍ک‍ه‌، ک‍ری‍س‌.ال‌.
ش‍اک‍ر، ع‍ل‍ی‌
اک‍ب‍ری‌ خ‍ن‍ج‍ی‌، ن‍ظام‌
ن‍وی‍د، ج‍ف‍ری‌ اس‌
ب‍ل‍وم‌ک‍وی‍س‍ت‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و روان‌س‍ن‍ج‍ی‌ م‍ق‍ی‍اس‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌(اول‍ی‍ن‌:۱۳۸۲:ت‍ه‍ران‌)
طاه‍ری‌، م‍ن‍ص‍وره‌
پ‍روا، م‍ه‍دی‌،۱۳۲۴-
م‍ح‍م‍دی‌، زه‍را
ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، ری‍ت‍ا
اس‍دی‌ دس‍ت‍ج‍ردی‌، پ‍ری‍س‍ا
راج‍ر، درک‌
ش‍اه‌ول‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور،۱۳۳۴-
<س‍ی‍دج‍وادی‍ن‌= س‍ی‍د ج‍وادی‍ن‌>، رض‍ا،۱۳۳۵-
م‍ح‍م‍دی‌ زرغ‍ان‌، ش‍ی‍م‍ا
ن‍وری‌ ب‍ن‍ه‌ ص‍ف‍ری‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
ن‍ص‍وح‌
اس‍پ‍ن‍د ه‍ن‍ر
ذه‍ن‌آوی‍ز
س‍ن‍ا
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ان‍ج‍م‍ن‌ اول‍ی‍اء و م‍رب‍ی‍ان‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ارات‌
رش‍د
ارس‍ب‍اران‌
پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی و کاربردهای مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان
<سیدجوادین = سید جوادین >، رضا،۱۳۳۵- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹‬,‭‌س۸۵‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خانواده و فرزندان در دوره راهنمایی تحصیلی
تهران انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران ، واحد انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HQ‬,‭۷۶۹‬,‭ر۲۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای زندگی
کلینکه ، کریس .ال . ؛  تهران اسپند هنر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۳۳۵‬,‭‌ک۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
زمینه روانشناسی هیلگارد
اتکینسون ، ریتا ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۱۲۱‬,‭‌ف‍لا۲ز۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
یادگیری دانش سه گانه
شاه ولی ، منصور،۱۳۳۴- ؛  اصفهان نصوح   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LC‬,‭۹۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
چکیده مقالات همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی
همایش مبانی نظری و روان سنجی مقیاس های دینی (اولین :۱۳۸۲:تهران ) ؛  قم پژوهشکده حوزه و دانشگاه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BL‬,‭۵۳‬,‭‍ه۸‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مهارتهای سازگاری با کودکان ناسازگار؛ راهنمای عملی برای والدین و درمانگران
بلوم کویست ، مایکل ؛  تهران سنا   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۵۰۶‬,‭‌ب۸‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
سازگاری با تغییرات زندگی :مهارتهای عملی برای مقابله با فشار روانی
راجر، درک ؛  تهران رشد   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۵‬,‭ر۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مهاجرت و سازگاری :پژوهشی در مورد ایرانیان مقیم امارات عربی متحده
اکبری خنجی ، نظام ؛  شیراز نوید شیراز   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۰۳۸‬,‭‌ف‍لا۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
<روان شناسی = روان شناسی >صنعتی و مدیریت ( ویژه خودسازی مدیران )، با افزودگی بخش ۲۱ - فانتوم های ...
پروا، مهدی ،۱۳۲۴- ؛  تهران شرکت سهامی انتشار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۸/۸‬,‭‌پ۴ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین سبکهای دلبستگی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی
شاکر، علی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۸۸، ۱،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری زناشویی همسران معتاد شهرستان بجنورد
برزگر، هانیه ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۳۸۹، ۱۵،PT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
رابطه بین سازگاری زناشویی والدین و رابطه والد -فرزندی با عزت نفس و مهارت های اجتماعی نوجوانان
طاهری ، منصوره ؛  دانشگاه علم وفرهنگ ۱۳۹۰
شماره راهنما: ۱۳۹۰، ۲۱،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت روانی
نوید، جفری اس ؛  تهران ارسباران   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۹۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
عشق هرگز کافی نیست :شیوه های نو برای حل مشکلات زناشویی و خانوادگی براساس شناخت درمانی
<تی بک = بک >، آرون تی .، ۱۹۲۱ - م ؛  تهران ذهن آویز   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۴۸۸/۵‬,‭‌ب۷‌ع۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
تأثیر آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش خشم ، افزایش توانمندی حل مسئله و افزایش سازگاری دختران فراری
اسدی دستجردی ، پریسا ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۵۴،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین اثربخشی < زوج درمانی = زوج درمانی >هیجان مدار TFE( ( برافزایش سازگاری زوجهای متعارض نابارور با نقش تعدیل کنندگی رضایت جنسی و کیفیت زندگی
نجفی ، مریم ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۶۴،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین رابطه سازگاری زناشویی ،< طرحواره های = طرحواره های >ناسازگار اولیه و مکانیزم های دفاعی با اختلال وسواس فکری عملی
محمدی ، زهرا ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۷۲،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رابطه بین < سبک های = سبکهای >دلبستگی و الگوهای ارتباطی خانواده با سازگاری زناشویی و صمیمیت زوجین
نوری بنه صفری ، محبوبه ؛  علم و فرهنگ علوم انسانی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳، ۷۵،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه سازگاری زناشویی و عملکرد جنسی در زنان دارا و فاقد سابقه جراحی هیسترکتومی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی تصویر بدنی
محمدی زرغان ، شیما ؛  دانشگاه علم و فرهنگ ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۴، ۸۱،PT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2