کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
زل‍زل‍ه‌ -- م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ای‍ل‌ ، ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
ف‍ش‍ار ب‍اد
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ل‍م‍ی‌ --ای‍ران‌ --آزم‍ون‍ه‍ا
زل‍زل‍ه‌ -ای‍ران‌
ب‍ارگ‍ذاری‌
زل‍زل‍ه‌ -م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
س‍ازه‌ه‍ا --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ -طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍ازه‌ -- دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ازه‌ --دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ --آزم‍ای‍ش‍ه‍ا
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ق‍اب‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌
ت‍ب‍دی‍ل‌ م‍وج‍ک‌دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
س‍ازه‍ه‍ا --پ‍ای‍داری‌
 
پدیدآور:
ی‍ح‍ی‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍لاف‌، ری‌، ۱۹۲۰-
<ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور= ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور>، ف‍ری‍د، ۱۳۶۴-
ک‍ام‍ران‍ی‌ راد، رض‍ا
ب‍رگ‍ی‌، خ‍س‍رو
ت‍س‍ن‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌
ن‍وری‌، زه‍را
م‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍ودرض‍ا
ب‍رگ‌، گ‍ل‍ن‌.وی‌
چ‍وپ‍را،< آن‍ی‍ل‌= ان‍ی‍ل‌>
م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ن‌،۱۳۳۳-
ن‍ع‍ی‍م‌،ف‍رزاد
وی‍ور، وی‍ل‍ی‍ام‌، ۱۹۲۹-
ج‍لال‌ ب‍د، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۸-
خ‍ی‍رال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌،۱۳۴۳-
ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ع‍م‍ران‌( ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۹۰: س‍م‍ن‍ان‌)
م‍س‍ت‍وف‍ی‌ ن‍ژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،-
ول‍دب‍ی‍گ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
م‍گ‍ردی‍چ‍ی‍ان‌، آرک‌
<زن‍د پ‍ارس‍ا= زن‍دپ‍ارس‍ا>، ک‍ی‍وم‍رث‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍م‍ن‍ان‌
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌؛ م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍س‍ک‍ن‌
ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌۱۱۰
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ی‍وش‍ان‍گ‍ار
ع‍ل‍م‌ و ادب‌
ف‍راه‍ن‍گ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ گ‍ی‍لان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر ال‍دی‍ن‌ طوی‍س‌
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ زل‍زل‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ و م‍رک‍ز
آذر، س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ری‌ ع‍م‍ران‌ ق‍ل‍م‌ داور
ارک‍ان‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها :>بر اساس مبحث ششم از مقررات ملی ساختمان و استاندارد ۲۸۰۰ ایران
مستوفی نژاد،< داوود= داود>، ۱۳۳۹- ،۱ ،- ؛  اصفهان ارکان دانش   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۱۷/۷‬,‭‌ب۲‌م۵۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری
<زند پارسا= زندپارسا>، کیومرث ؛  تهران علم و صنعت ۱۱۰   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭ز۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
بررسی خواص دینامیکی زلزله های ایران
نوری ، زهرا ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۳۷/۲‬,‭‌ف‍لا۹‌ب۴۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
کلاف ، ری ، ۱۹۲۰- ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۸د۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه به روش اجزاء محدود
ویور، ویلیام ، ۱۹۲۹- ؛  تهران موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭و۹د۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک < سازه ها= سازه ها>
برگی ، خسرو ؛  [تهران ] دانشگاه تهران   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
دینامیک سازه ها و تعیین نیروهای زلزله ( تئوری و کاربرد در مهندسی زلزله )
چوپرا،< آنیل = انیل > ؛  تهران علم و ادب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات :پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله ( ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران )افتادگی ، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها /بنائی مسلح با بلوک مجوف بتنی
مگردیچیان ، آرک ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲۳‌م۳۶‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری سازه ها
خیرالدین ، علی ،۱۳۴۳- ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌خ۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اثر باد بر سازه ها به انضمام آیین نامه 6991 ECSA
یحیایی ، محمود ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طویس   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۵‬,‭‌ی۳‌ف‍لا۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کتاب مرجع طرح سازه ها در برابر زلزله
نعیم ،فرزاد ؛  گیلان دانشگاه گیلان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۶‬,‭‌ن۷‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی زلزله :مبانی و کاربرد
مقدم ، حسن ،۱۳۳۳- ؛  تهران فراهنگ   ، ۱۳۸۱-۸۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌م۷‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدلسازی و آزمایشهای دینامیکی در مهندسی زلزله
ماهری ، محمودرضا ؛  تهران پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۳‬,‭‌م۲‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی دینامیک سازه ها
برگ ، گلن .وی ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ب۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مدل رفتار< غیر خطی = غیرخطی >قابهای فولادی دارای میانقاب آجری
تسنیمی ، عباسعلی ؛  تهران مرکز تحقیقات ساختمان و مرکز   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۴‬,‭‌ت۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تشریح مسائل دینامیک سازه ها
<حسین پور= حسین پور>، فرید، ۱۳۶۴- ؛  تهران آذر، سیمای دانش   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴/۶‬,‭‌چ۹‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها >همراه با پروژه
جلال بد، محمد، ۱۳۳۸- ؛  تهران نیوشانگار   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ج۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۳۹۰ . سازه و مکانیک کاربردی ، دینامیک سازه ، آسیب پذیری و مقاوم سازی لرزه ای ...
کنگره ملی مهندسی عمران ( ششمین :۱۳۹۰: سمنان ) ؛  سمنان دانشگاه سمنان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ش۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
بارگذاری < سازه ها= سازه ها( >ویژه آزمون نظام مهندسی )
کامرانی راد، رضا ؛  تهران موسسه انتشارات سری عمران قلم داور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۴‬,‭‌ک۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
روشهای تشخیص آسیب بر پایه تبدیل موجک و تبدیل هیلبرت هانگ با استفاده از پاسخهای دینامیکی پل به وسیله نقلیه
ولدبیگی ، مجتبی ؛  دانشگاه علم و فرهنگ فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲، ۱۴۵،CT
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2